Voimaa vanhuuteen -kuntahaku 2017


Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään hyvää vanhuutta terveysliikunnan keinoin. Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmaan valitaan vuonna 2017 mukaan noin 10 kuntaa.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmeksi vuodeksi maksuttoman mentoroinnin, joka sisältää tukea alkutilanteen kartoitukseen ja kehittämissuunnitelman laadintaan, hyvien toimintatapojen käyttöönottoon, seurantaan ja arviointiin. Lisäksi kunnat saavat kuntakohtaista ohjausta, kouluttajakoulutusta eri ammattiryhmien ja vertaisten paikalliseksi kouluttamiseksi, terveysliikunnan ja -neuvonnan materiaalia (pääasiallisesti verkkoversioina) sekä Voimaa vanhuuteen – yhdessä oppimisen verkostot. Lue lisää: Voimaa vanhuuteen ABC – tehokas toimintamalli terveysliikuntaan/ MentorointiMenu

Työ kohdennetaan kotona asuviin iäkkäisiin (pääosin 75+), jotka eivät ole hoivapalvelujen piirissä ja joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeuksia.

Työ toteutetaan julkisen sektorin, järjestöjen ja ikäihmisten yhteistyönä kunnissa.

Ohjelmaan haku edellyttää kunnanhallituksen tai lautakunnan päätöstä, aiesopimuksia järjestöjen kanssa sekä poikkisektorisen yhteistyöryhmän perustamista. Lisäksi kunnat sitoutuvat kolmivuotiseen toiminnan seurantaan, arviointiin ja raportointiin. Kunnille ei myönnetä erillistä rahoitusta. Kuntien kannattaa varata henkilötyöpanosten lisäksi varoja mm. koulutuksiin liittyviin matka- ja majoituskuluihin.

Ohjelmaan eivät voi hakea kunnat, jotka ovat olleet aiemmin mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa.


Haun eteneminen ja toteutus

 • Hakuaika on 1.2.–30.4.2017
 • Sähköinen hakulomake, johon liitetään skannattuina PDF-tiedostoina
 • Kunnanhallituksen/ lautakunnan päätös
 • Vapaamuotoiset aiesopimukset järjestöjen kanssa. Esimerkki sopimuspohjasta.
 • Täytetty allekirjoituslomake
 • Muu keskeinen asiakirja
 • Päätös ohjelmaan hyväksytyille kunnille lähetetään sähköpostitse kesäkuun 2017 alussa
 • Lopullisen kuntavalinnan tekee Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelman johtoryhmä


Valintakriteerit ovat

 • Hakijana on kunta/ yhteistoiminta-alue, joka ei ole aiemmin kuulunut ohjelmaan.
 • Etusijalla ovat kunnat, joiden väestöennuste painottuu iäkkäisiin.
 • Kunta sitoutuu kolmivuotiseen kehittämistyöhön paikallisten järjestöjen kanssa. Edellytetään aiesopimuksia erityisesti sote-, liikunta- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa.
 • Kehittämistyö toteutuu sosiaali- ja terveystoimen, liikunta-/vapaa-aikatoimen, kulttuuri-/sivistystoimen ja teknisen toimen sekä järjestöjen yhteistyöllä.
 • Kunta kokoaa tai osoittaa poikkisektorisen työryhmän Voimaa vanhuuteen -työhön.
 • Sosiaali- ja terveystoimi, liikunta-/vapaa-aikatoimi ja kulttuuri-/sivistystoimi ovat nimenneet kukin yhden ja järjestökenttä kaksi yhteyshenkilöä työntekijöistään/ jäsenistään.
 • Valinta edellyttää kunnanhallituksen tai asiasta vastaavan lautakunnan päätöstä.

Voimaa vanhuuteen -kuntavalinnat julkaistaan voimaavanhuuteen.fi -verkkosivuilla kesäkuussa 2017.  Kunnat, joita ei valita mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan voivat ilmoittautua tehtyjä kuntapäätöksiä hyödyntäen välittömästi kärkihankkeeseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi.

Ikäinstituutin koordinoimaa Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Voima- ja tasapainoharjoittelun sekä ulkoilun hyödyt iäkkäille

 

Lisätietoja
ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari
pirjo.kalmari(at)ikainstituutti.fi

Ytterligare information på svenska

planerare Minna Säpyskä-Nordberg, planerare Heli Starck
fornamn.efternamn@ikainstituutti.fi

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa.