Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Hae Voimaa vanhuuteen -kunnaksi

Voimaa vanhuuteen -ohjelma hakee uusia kuntia mukaan terveysliikuntatalkoisiin. Etenkin vanhusvoittoisista Itä-Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnista. Suomessa asuu omissa kodeissaan 250 000 toimintakyvyltään heikkokuntoista iäkästä. Kolmannes heidän kaatumisista on ehkäistävissä säännöllisestä voima- ja tasapainoharjoittelulla.

Läs mer på svenska längst ner på sida.

Vanhana kannattaa kuntoilla. Puolen vuoden tehoharjoittelu kuntosalilla parantaa iäkkään suorituskykyä yhtä paljon kuin ikääntymisen myötä menetetään kymmenessä vuodessa.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa jo mukana olevat 68 kuntaa taklaavat hoito- ja palvelukustannusten nousua tarjoamalla liikuntatoimintaa kotona kiikun kaakun pärjääville iäkkäille.

“Yksi lonkkamurtuma maksaa ensimmäisenä hoitovuonna kunnalle noin 50.000 euroa. Lisäksi heikentynyt liikkumiskyky kasvattaa merkittävästi iäkkään omia kotihoidon, lääkkeiden, ateria- ja kuljetuspalveluiden kustannuksia. Puhumattakaan inhimillisestä tuskasta”, laskee ohjelmajohtaja Elina Karvinen Ikäinstituutista.

Kärkikunnille hyvä mahdollisuus jatkaa kehittämistyötä

Tämän vuoden lopussa päättyy 109 Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkikunnan hankekausi. Nyt avautunut Voimaa vanhuuteen -ohjelmahaku on heille loistava mahdollisuus jatkaa ja syventää alkanutta terveysliikunnan kehittämistyötä.

Kolmivuotiseen Voimaa vanhuuteen -terveysliikuntaohjelmaan haetaan verkkolomakkeella 30.11. mennessä kunnanhallituksen tai lautakunnan päätöksellä.

Mentorointiohjelmaan joulukuun aikana valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmen vuoden maksuttoman kuntakohtaisen mentoroinnin, runsaasti uusia koulutuksia ja materiaaleja hyvien käytäntöjen käyttöönottoon sekä kannustusta työhön maakunnallisissa Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoissa.

Kunnille ei myönnetä ohjelmassa erillistä rahoitusta. Kuntien kannattaa varata henkilötyöpanosten lisäksi varoja mm. julkisen sektorin yhteyshenkilöiden ja järjestöjen vapaaehtoisten koulutuksiin liittyviin matka- ja majoituskuluihin, paikallisten koulutusten toteuttamiseen sekä liikuntatilojen kustannuksiin.

Voimaa vanhuuteen ohjelman valintakriteerit

  • Kunnan väestöennuste painottuu iäkkäisiin
  • Kunnanhallitus tai lautakunta on tehnyt päätöksen ohjelmaan hakemisesta
  • Kunta on tehnyt aiesopimuksia erityyppisten järjestöjen, kuten kansanterveys-, liikunta- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa Voimaa vanhuuteen -työn toteuttamiseksi
  • Kunta on nimennyt poikkisektorisen työryhmän, joka ottaa vastuulleen Voimaa vanhuuteen -työn etenemisen. Ryhmässä on edustajat liikunta-/vapaa-aika-, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri- ja sivistystoimesta sekä järjestöistä.
  • Julkisen sektorin hallintokunnat nimeävät kukin yhden ja järjestökenttä kaksi henkilöä, jotka sitoutuvat toimimaan yhteyshenkilöinä Ikäinstituuttiin

Lisätietoa hausta ja hakulomakkeet

Ansök om att bli Kraft i åren -kommun

Programmet Kraft i åren efterlyser nya kommuner som ska delta i ett talkoarbete för hälsomotion I Finland bor 250 000 äldre personer med nedsatt funktionsförmåga hemma. En tredjedel av de fallolyckor som drabbar dem kan förebyggas genom regelbunden träning av styrka och balans. Programmet är framför allt intresserat av kommuner i Östra Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland där de äldre personerna utgör en dominerande andel av befolkningen.

Det lönar sig att motionera när man är äldre. En intensiv träning under ett halvt års tid på gym förbättrar en äldre persons funktionsförmåga i samma utsträckning som förmågan avtar till följd av åldrande i tio års tid.

De 68 kommuner som redan nu deltar i programmet Kraft i åren bidrar till att bekämpa ökningen av vård- och servicekostnaderna genom att erbjuda motionsverksamhet för dem som trots svårigheter klarar av att bo kvar hemma.

“Under det första behandlingsåret kostar en höftfraktur ca 50 000 euro för kommunen. Dessutom ökar den försämrade rörelseförmågan påtagligt den äldres egna kostnader för hemvård, mediciner och måltids- och färdtjänster. För att inte tala om det mänskliga lidandet”, framhåller programdirektören Elina Karvinen på Äldreinstitutet.

Spetskommunerna har goda möjligheter att fortsätta med utvecklingsarbetet

I slutet av detta år avslutas en projektperiod som har pågått i syfte att introducera och etablera programmet Kraft i åren i 109 spetskommuner. Den ansökan om deltagande i programmet Kraft i åren som nu är öppen är en lysande möjlighet för kommunerna att fortsätta med och fördjupa det utvecklingsarbete som de har inlett i fråga om hälsomotion.

Det går att ansöka om deltagande i det treåriga hälsomotionsprogrammet Kraft i åren genom att fylla i en webblankett senast den 30 november 2018. Ansökan ska bygga på ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd.

De kommuner som i december väljs ut till ett mentorsprogram får av Äldreinstitutet kommunspecifikt och gratis mentorstöd i tre års tid. De erbjuds också rikligt med nya kurser och nytt material för att kunna införa god praxis och uppmuntra till arbete inom inlärningsnätverken för Kraft i åren i landskapen.

Kommunerna beviljas inte separat finansiering i programmet. Det lönar sig därför för kommunerna att reservera inte bara personarbetsinsatser utan också medel för bland annat rese- och logikostnader relaterade till utbildning av volontärer inom organisationerna och kontaktpersoner inom den offentliga sektorn och kostnader för ordnande av lokala kurser och för motions- och idrottslokaler.

Urvalskriterier för programmet Kraft i åren

  • De äldre utgör en dominerande andel av kommunens befolkningsprognos.
  • Kommunstyrelsen eller en nämnd har fattat ett beslut om ansökan om deltagande i programmet.
  • Kommunen har ingått intentionsavtal med olika slags organisationer, t.ex. folkhälso-, motions- och pensionärsorganisationer, för att genomföra arbetet med programmet Kraft i åren.
  • Kommunen har tillsatt en tvärsektoriell arbetsgrupp som är ansvarig för att arbetet med Kraft i åren framskrider. I gruppen finns företrädare för idrotts-, fritids-, social-, hälsovårds-, kultur- och bildningsväsendet och organisationerna.
  • Förvaltningsgrenarna inom den offentliga sektorn utser alla en person och organisationsfältet två personer som åtar sig att vara kontaktpersoner för Äldreinstitutet.

Mentorstöd på svenska

Mentorstödet kan också ske på svenska. I stödet ingår kommunspecifik handledning, ett brett utbildningsprogram och redskap för utvecklingsarbetet. Materialet finns delvis på svenska men utbildningen är i huvudsak på finska.

Ytterligare information om ansökan och ansökningsblanketter (på finska)