Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Kävelyyn kannustava ulkoiluympäristö ohjaa ikäihmisiä liikkeelle

Ingressi: Iäkkäät ihmiset muokkaavat kävelyään tietoisesti tai tiedostamatta toimintakyvyn heiketessä. Tuoreen tutkimuksen mukaan iäkkäät henkilöt, jotka kokevat ulkona liikkumiseen houkuttelevia ympäristötekijöitä jatkavat pitkien matkojen kävelyä alentuneesta toimintakyvystä huolimatta. Pidempien matkojen käveleminen on heille mahdollista tauottamalla kävelyä, kävelemällä hitaammin tai käyttämällä apuvälineitä 

Toimintakyvyn, kuten jalkojen kunnon, tiedetään vaikuttavan erilaisten kävelyn muokkaamiskeinojen käyttöön, mutta silti osa iäkkäistä ihmisistä jatkaa pidempien matkojen kävelyä, vaikka heidän toimintakykynsä on heikko. Toisaalta osa iäkkäistä ihmisistä vähentää tai lopettaa pidempien matkojen kävelyn, vaikka heidän toimintakykynsä sen vielä sallisi. Osa muokkaa kävelyään ottamalla käyttöön apuvälineen ja pyrkii siten kävelyn jatkumiseenNäitä keinoja kutsutaan kävelyä mahdollistaviksi muokkauskeinoiksi. Myös lähiympäristöissä on eroja. Erityisesti rakennettuun ympäristöön liittyvät ulkona liikkumisen houkuttelevat ympäristötekijät, kuten jalkakäytävät ilman jyrkkiä nousuja, palveluiden läheisyys ja turvalliset tienylitykset 

Jyväskyläisten kotona-asuvien 75-90-vuotiaiden (n=848) keskuudessa haluttiin tutkia ulkoiluympäristön ja kahden kilometrin kävelykyvyn välisiä yhteyksiä kahden vuoden ajan. Erityisesti oltiin kiinnostuneita siitä, vaikuttaako kokemus omasta ulkoiluympäristöstä siihen miten oma kävelykyky muuttuu, esimerkiksi kävelyvauhdin hidastumisena tai kävelyn välttelynä.  

Tutkimuksen alussa ja lopussa mitattiin kävelykyvyn muutos. Ulkoiluympäristössä tunnistettiin vastaajien kokemia kannustavia ja heikentäviä elementtejä.  

Tulosten mukaan ulkoilua helpottavia tekijöitä raportoivat todennäköisemmin iäkkäät, jotka eivät muuttaneet tai vältelleet kävelyä, verrattuna kävelyä välttäneisiin iäkkäisiin. Tätä yhteyttä selittivät terveydentila ja fyysinen toimintakyky. Koettu ulkoiluympäristö ei kuitenkaan systemaattisesti ennustanut tulevaisuuden muutoksia tai välttelyä kävelyyn. Tutkijat totesivat, että ulkoiluympäristön kannustimet voivat kompensoida heikentynyttä toimintakykyä ja helpottaa esim. apuvälineiden avulla pitkän kävelyn haastetta. Haasteet lähiympäristössä puolestaan voivat saada ikäihmiset välttelemään pitkiä kävelymatkoja. 

 

Katja Borodulin 

Alkuperäislähde: Heidi Skantz, Taina Rantanen, Timo Rantalainen, Kirsi E Keskinen, Lotta Palmberg, Erja Portegijs, Johanna Eronen, Merja RantakokkoAssociations between Perceived Outdoor Environment and Walking Modifications in Community-Dwelling Older People: A Two-Year Follow-Up Study. Aging Health. 2020 Jul 28;898264320944289. doi: 10.1177/0898264320944289.