Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

O44A7973

Kuva: Ossi Gustafsson

Liikunnan ohjaaminen

Ikäihmisten liikunnan ohjaaminen noudattelee yleisiä ohjaamisen periaatteita, joihin omat erityispiirteensä tuovat paitsi osallistujien ikä myös erot toimintakyvyssä. Valittavana tulisi olla toimintakyvyltään ja kunnoltaan eri tasoisille ikäihmisille suunnattuja liikuntaryhmiä, jotta jokaisella on mahdollisuus liikkua omien edellytystensä mukaisesti.

Vanhenemisen tyypillinen piirre on heikentynyt kyky sopeutua fyysiseen ja psyykkiseen stressiin. Ikääntyessä myös aistitoiminnot usein heikkenevät (näkö, kuulo, tunto), mikä tulee ottaa huomioon ohjauksessa. Ohjauksessa tulisi korostua selkeyden lisäksi yksilöllisyys, mitkä edistävät sekä fyysistä että psyykkistä turvallisuutta. Ohjaajan onkin valmistauduttava eriyttämään sisältöjä toimintakyvyltään erilaisille osallistujille.

Suositukset ja kriteerit – lisää laatua liikuntaan

Liikuntatuokion tulee olla kannustava, elämyksellinen ja vuorovaikutteinen. Positiiviset kokemukset oman kehon kautta ovat ensiarvoisen tärkeitä vanhetessa. Osallistujien omat toiveet olisikin hyvä ottaa huomioon liikuntatuokioita suunniteltaessa. Liikunnan avulla voidaan ylläpitää ja vahvistaa sosiaalisia taitoja. Ilo, virkistys ja rentoutumisen kokeminen ovat varmimpia takeita liikuntaharrastuksen jatkumiselle. Ohjaaja voi tukea osallistujien vapaa-ajan liikuntaa kertomalla eri lajien harrastusmahdollisuuksista ja antamalla kotivoimisteluohjeita.

Ikäihmisten ohjatun liikunnan laatusuosituksissa annetaan ohjeita niin päättäjille, liikuntapalveluiden järjestäjille, ohjaajille kuin iäkkäille asiakkaillekin.

Suosituksissa annetaan myös ohjeita liikunnan järjestämisestä, ohjaamisesta sekä iäkkäiden oppimisen tukemisesta. Erityisen tärkeää on, että iäkkäille on tarjolla eritasoisia liikuntaryhmiä toimintakyvyn mukaan. Lisäksi suosituksissa kannustetaan ikäihmisiä vaatimaan laadukasta liikuntatoimintaa.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on myös laadittu liikuntaryhmän laatukriteerit, joissa huomioidaan erityisesti toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset. Kriteerien tarkoituksena on lisätä iäkkäiden ryhmäliikunnan laatua olosuhteiden, ohjauksen ja harjoittelun osalta. Harjoittelua koskevissa kriteereissä on huomioitu sekä intensiivijaksot että jatkuvasti kokoontuvat ryhmät. Ryhmät voidaan nimetä Voimaa vanhuuteen -liikuntaryhmiksi, kun laatukriteerit täyttyvät.

Tutustu myös: