Siirry sisältöön
KU 01

Liikunnan ohjaaminen

Ikäihmisten liikunnan ohjaaminen noudattelee yleisiä ohjaamisen periaatteita, joihin omat erityispiirteensä tuovat paitsi osallistujien ikä myös huomattavatkin erot toimintakyvyssä. Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuosituksissa (PDF) annetaan ohjeita niin päättäjille, liikuntapalveluiden järjestäjille, ohjaajille kuin iäkkäille asiakkaillekin.

Suositusten mukaan ohjatun terveysliikunnan laatukriteereitä ovat

  • käyttäjälähtöisyys
  • saavutettavuus
  • yksilöllisyys
  • joustavuus ja saumattomuus
  • turvallisuus
  • eettisyys
  • arviointi

Eriyttäminen tärkeää

Jokaisen ikäihmisen tulee voida liikkua omien edellytystensä mukaisesti ja saada liikunnasta hyviä elämyksiä. Valittavana tulisi olla omalle kunnolle sopiva tasoryhmä. Osallistujien toiveet ja toimintakykyrajoitukset täytyy ottaa huomioon liikuntatuokioita suunniteltaessa. Ohjaajan on valmistauduttava myös eriyttämään sisältöjä toimintakyvyltään erilaisille osallistujille. Sisällön tulee olla asiallista ryhmäläisten iän, kokemuksen, kyvyn ja odotusten kannalta. Ohjauksessa korostuvat yksilöllisyys, elämyksellisyys, selkeys ja vuorovaikutus. Yksilöllisyys edistää sekä fyysistä että psyykkistä turvallisuutta.Ilo, virkistys ja rentoutumisen kokeminen ovat varmimpia takeita liikuntaharrastuksen jatkumiselle. Liikuntatuokion tulee olla kannustava ja elämyksellinen, ei rajoitusten ja kieltojen leimaama. Hyvien elämysten kokeminen oman kehon kautta on ensiarvoisen tärkeää vanhetessa, jolloin keho usein ilmoittaa olemassaolostaan kielteisesti.

Vanhenemisen tyypillinen piirre on heikentynyt kyky sopeutua fyysiseen ja psyykkiseen stressiin. Aistitoimintojen heikkeneminen asettaa erityisvaatimuksia ohjauksen selkeydelle, mikä tulee ottaa huomioon ohjauksessa.

Monet ikäihmiset tuntevat itsensä yksinäisiksi. Liikunta on luonteva mahdollisuus olla lähekkäin sekä fyysisesti että psyykkisesti. Liikunnan avulla voidaan hyvin ylläpitää ja vahvistaa myös sosiaalisia taitoja. Ohjaaja voi myös tukea ryhmän ulkopuolista, yhteistä liikuntaharrastusta.

Ohjaajakoulutusta järjestävät liikunta-alan oppilaitokset ja järjestöt. Ikäinstituutin sivuilta löytyvät koulutukset ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelun, senioritanssin ja vesiliikunnan ohjaukseen.

Koulutuskalenteri

Hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan:

Kumipyörät

Kumipyorillä kulkeva kuntosali lähiliikuntapaikka haja-asutusalueiden iäkkäille

Tehoharjoittelu

Tehoharjoittelujakso kuntosalilla voimaa ja tasapainoa nousujohteisesti

kotijumppa

Olohuonejumppa -vertainen kotijumpan ohjaajana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuutori

Tuutorin tuella nousujohteista kotijumppaa ikaihmisille

Taloyhtiöjumppa

Taloyhtiöjumppa