Siirry sisältöön

Harjoittelu ehkäisee kaatumisia

Heikentynyt liikkumiskyky on usean kaatumistapaturman taustalla. Kaatumistapaturmien ehkäisy on tärkeää, sillä kaatuminen voi merkitä pahimmillaan iäkkäälle itsenäisen toimintakyvyn menetystä ja riskiä joutua pysyvään laitoshoitoon. Kaatuminen voi myös aiheuttaa liikkumisen pelkoa.

Kaatumisten aiheuttamat kustannukset ovat inhimillisten kärsimysten lisäksi suuria.

  • Suomessa tapahtuu vuosittain yli 7000 lonkkamurtumaa ja näistä yli 90 % on seurausta kaatumisesta.
  • Vuonna 2000 kaatumisvammojen akuuttivaiheen kustannukset olivat 39 miljoonaa euroa ja näistä yli 80 % aiheutui lonkkamurtumien hoidosta.
  • Yhden lonkkamurtuman kustannukset potilasta kohden ensimmäisenä vamman jälkeisenä vuotena ovat lähes 20 000 € sisältäen sairaanhoitoa keskimäärin 50 vuorokautta.
  • Laitoshoitoon joutuminen kasvattaa ensimmäisen vuoden kustannuksia 45 000 euroon.

Liikuntainterventioiden on osoitettu vähentävän kaatumisia, kaatumisvammoja sekä näistä aiheutuvia menoja. Fyysisellä aktiivisuudella tiedetään myös olevan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia iäkkäiden ihmisten terveydelle ja toimintakyvylle. Sen kustannushyödyllisyydestä on kuitenkin vielä varsin vähän tietoa.

Kotimaista näyttöä on antanut mm. tutkimus, joka osoitti 5 kuukauden voima- ja tasapainosisältöisen ryhmäkuntoutuksen vähentäneen 67 vuotta täyttäneiden terveyspalveluiden käytön kustannuksia. Kuntoutukseen osallistuneiden terveyspalvelukustannukset olivat 2413 ja vertailuryhmän 3269 euroa kahden vuoden seurannan aikana. Kuntoutusjakson kustannukset olivat 673 euroa. Ryhmäkuntoutus paransi myös osallistujien toimintakykyä ja elämänlaatua. (Karttunen 2009.)

Käypä hoito -suositus antaa tietoa lonkkamurtumien ehkäisystä ja hoidosta.

IKINÄ -opas antaa tietoa iäkkäiden henkilöiden kaatumisten ja murtumien ehkäisystä iäkkäiden ihmisten parissa kotihoidossa ja laitoshoidossa työskenteleville.