Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Testejä liikkumiskyvyn arvioimiseksi

Sopiva testi kannattaa valita testattavan henkilön toimintakyvyn mukaan. Testin valintaan vaikuttaa myös se, missä tilassa testi tehdään ja kuka toimii testaajana. Kotioloihin, palvelukeskuksiin ja kerhotiloihin soveltuvat yksinkertaiset, vähän tilaa ja välineitä vaativat testit. Testaajina voivat toimia esimerkiksi koulutetut vanhustyöntekijät ja vertaisohjaajat. Liikuntasaleissa voidaan tehdä enemmän tilaa, välineitä ja aikaa vaativia testejä. Yleensä käytetään jotakin tiettyä mittaristoa kokonaisuudessaan, joskus niiden osioita. Testaajina toimivat liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset. Parhaiten toimivat testistöt, joissa on helpompia ja vaikeampia osa-alueita ja joista on olemassa suuntaa-antavia viitearvoja. Viitearvot kertovat kunkin ikäryhmän keskiarvon tietyn testin osalta.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman kohderyhmälle (toimintakyvyltään heikentyneille) suositellaan ensisijaisesti SPPB-testiä. Suositus pohjautuu Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjausryhmän asiantuntijoiden tutkimuksiin ja arvioihin.
Liikkumiskyvyn testaussuositus (PDF)

Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö
(Short Physical Performance Battery, SPPB) soveltuu erikuntoisten iäkkäiden tasapaino- ja kävelyongelmien arviointiin. Testin voi tehdä liikuntasaleissa, mutta myös kotioloissa ja kerhotiloissa. Testistössä on kolme osaa: tasapainotesti, kävelynopeustesti 4 m (aiemmin 2,44 m) ja tuolilta ylösnousutesti. Testin tarkempi kuvaus ja suoritusohjeet löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

SPPB-testistö

Bergin tasapainotesti (Berg ym. 1992)
Bergin tasapainotesti arvioi 14 erilaisen, jokapäiväisessä elämässä tarvittavan liikkeen avulla henkilön kykyä ylläpitää tasapainoaan. Jokainen liike arvioidaan asteikolla 0-4. Mitä korkeammat yhteispisteet testattava saa, sitä parempi tasapaino hänellä on. Mittaajan tulee perehtyä ohjeisiin ja heille suositellaan ammattilaisen kanssa käytävää demonstraatio-harjoitusta siitä, kuinka liikkeet tulee suorittaa. Lisätietoa sekä testin seurantalomake, mittausohjeet sekä suoritusohjeet löytyvät Toimia.fi -sivuston mittaripankista.

Bergin tasapainotesti

Toimiva-testit (Hamilas ym. 2000)
TOIMIVA-testit rakentuvat kuudesta osiosta, joiden avulla mitataan iäkkään henkilön edellytyksiä suoriutua päivittäisistä toiminnoista. Osiot ovat yhdellä jalalla seisominen, tuolilta ylösnousu viisi kertaa, puristusvoima, 10 metrin kävelynopeuden mittaus, VAS-kipujana sekä PEF-mittaus, jolla mitataan keuhkojen toimintaa. Kohderyhmänä TOIMIVA-testeissä ovat yli 70-vuotiaat henkilöt. Lisäohjeita Toimiva-testien suorittamisesta ja suomalaisista viitearvoista

Toimiva-testit (PDF)

Koti- ja kerhotesti
Koti- ja kerhotestinä voidaan käyttää esimerkiksi osioita Bergin tasapainotestistä sekä Toimiva-testistä. Tasapainoa mitataan Bergin testin viidellä osiolla: Istumasta seisomaan nousu, siirtyminen, seisominen silmät kiinni, seisten esineen nostaminen lattialta sekä kääntyminen 360 astetta. Jalkojen lihasvoimatestiksi sopii hyvin Toimiva-testin tuolilta ylösnousu -testi.

Koti- ja kerhotestien tutkimuslomake (PDF)
Koti- ja kerhotestin seurantalomake (PDF)