Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

O44A7714

Kuva: Ossi Gustafsson

   

Genomförande av motion

Vid ett välgenomfört motionstillfälle kan man aktivt träna alla delområden av funktionsförmågan. Motionsformerna bör vara tillräckligt ansträngande och fysiskt sett mångsidiga. Olika områden av den psykiska och sociala funktionsförmågan tränas genom att man väljer arbetsmetoder som framhäver deltagarnas självständighet, initiativförmåga, minne, slutledningsförmåga, omdöme, kreativitet, önskemål och ansvar. Handledaren kan också stödja deltagarnas motionsutövning på fritiden genom att redogöra för möjligheterna att utöva olika grenar och genom att ge anvisningar för hemgymnastik.

Längden på motionstillfällena varierar från 30 till 90 minuter beroende på bland annat deltagarnas kondition, motionsgrenarna, lokalerna och redskapen. Trygg och målinriktad träning inramas alltid av tillräckligt lång uppvärmning före och tillräckligt lång avslappning efter träningen. De fysiskt och psykiskt sett mest ansträngande och krävande övningarna inplaceras i mitten av passet.

I en välfungerande motionsgrupp för seniorer finns det i allmänhet 12-20 deltagare. En grupp med 5-10 deltagare är lämplig för dem som har betydligt nedsatt funktions- och rörelseförmåga. Om gruppen är större behövs det fler handledare och medhjälpare.

Mångsidiga metoder

Genom att använda undervisningsmetoder och undervisningsstilar som mångsidigt stödjer inlärningen åstadkommer man variation i motionstillfällena. Det lönar sig att öva nya motionsformer enligt handledarens modell och anvisningar, medan mera välkända motionsformer mycket väl kan utövas som övningar i par eller i små grupper. Medlemmarna i gruppen kan då kontrollera att övningarna utförs på rätt sätt. Genom att differentiera uppgifterna kan man beakta individuella skillnader i färdigheterna och funktionsförmågan. Man kan också uppmuntra motionsutövarna till att berätta på vilket sätt de bäst kan lära sig. Kreativa övningar och tillämpade övningar som deltagarna själva kommit på ökar deltagarnas egen aktivitet.

Utmaning och lättnad

Det bästa sättet att stödja inlärning är att erbjuda utmaningar och lätta övningar i lämpliga proportioner. Det är viktigt med upplevelser av att lyckas. Inlärningssituationen bör vara så fri som möjligt från onödiga prestationskrav, och det som ska läras in måste motiveras väl.  Äldre personer lär sig nya saker långsammare än unga och det behövs rikligt med repetition för att prestationerna ska bli inarbetade. Inlärningen underlättas av att den övning som ska läras in kopplas samman med någonting konkret eller med föreställningar och av att prestationen avancerar i små steg.

En skicklig handledare av motion för seniorer

  • ser varje deltagare
  • känner till (eller klarlägger) deltagarnas resurser
  • litar på deltagarnas förmågor
  • är engagerad i sitt uppdrag
  • handlar ansvarsfullt
  • är optimistisk
  • strävar efter att hålla gruppen samman
  • är humoristisk

En tolerant inställning till individuella olikheter och ett handledningssätt som inte skapar prestationsångest främjar jämlikhet. Ett positivt gensvar sporrar till att försöka och belönar motionsutövaren.