Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

O44A8187

Kuva: Ossi Gustafsson

   

Inlärning och utvärdering

En varm och uppmuntrande stämning främjar inlärning. Det är viktigt att alla sinneskanaler används effektivt. Åskådliggörande med visuella metoder (synsinnet: teckningar, scheman, videon), röstbehandlingsmetoder (hörselsinnet: ramsor, intonation) eller beröringsmetoder (känselsinnet: assistans, beröringstecken) gör undervisningen intressant och främjar inlärningen. Beröring främjar också kroppsförnimmelsen.

Tydlighet och åskådlighet

Omständigheterna bör vara så ostörda som möjligt. Det som sägs och det som visas bör vara koncist och tydligt. De som handleds bör ges tillräckligt med tid för att försöka utföra och anpassa sig till den uppgift de fått.

Minneslista för handledaren 

 • uppmuntra och tro på deltagarnas förmågor
 • avancera via etappmål som är möjliga att uppnå
 • motivera
 • upprepa tillräckligt, åskådliggör
 • kom ihåg att undervisningen ska vara klar och tydlig
 • ge tid
 • lyssna, se och diskutera
 • ge respons ofta
 • bemöt seniorerna likvärdigt

Även handledaren som person och stämningen är viktiga vid inlärning. Flest upplevelser av att lyckas fås under motionstillfällen där prestationerna inte jämförs utan där var och en får avancera utifrån sina egna utgångslägen.

Utvärdering och respons

Fortlöpande utvärdering är en förutsättning för inlärning och viktig för verksamhetens kvalitet. Med hjälp av den kan man stödja både inlärning och handledning. Välgjord utvärdering höjer motivationen och främjar en positiv attityd samt förbättrar inlärningsresultaten.

Under motionstillfällena bör respons ges omedelbart efter en prestation och så ofta som möjligt. Uppenbara fel som har relevans för säkerheten eller träningsmålen bör rättas till. Med hjälp av en ny demonstration och förklaring understryks det korrekta prestationssättet. Det är viktigt med uppmuntran!

Bra respons

 • är positiv
 • betonar kärnpunkterna i en korrekt prestation
 • är allmänriktad om ett fel förekommer hos flera deltagare
 • är individuell om det behövs

Framstegen bedöms genom enkäter och test. Genom test som gäller rörelseförmågan får man information om träningssvårigheter, såsom muskelstyrkans och balansens utveckling.

Hälsomotion med handledning ska kombineras med ett tillräckligt uppföljnings- och styrsystem. Det är viktigt att planera hur klientresponsen ska samlas in och tas till vara. Responsen kan samlas in muntligt eller skriftligt efter timmen och till exempel vid slutet av terminen med ett färdigt strukturerat responsformulär.

Bekanta dig också: