Motionering

Motion har obestridliga gynnsamma verkningar på de äldres hälsa. Genom styrke- och balansträning kan man effektivt förebygga fallolyckor. I handledda motionsgrupper blir de äldre piggare och kan skaka av sig sin ensamhet. Dessutom får de bättre självkänsla. Stödet av likställda och de nya vännerna ökar livsglädjen.

Hälsomotionen måste uppfylla kvalitetskriterierna.

Kvalitetsrekommendationer om handledd hälsomotion för äldre publicerades 2004, i enlighet med statsrådets principbeslut. I rekommendationerna anges en viss målnivå för kvaliteten på handledd hälsomotion. Rekommendationerna riktar sig till dem som beslutar om motion för äldre samt till dem som planerar och anordnar motionsverksamhet. I rekommendationerna uppmuntrar man dessutom seniorerna att kräva högklassig motionsverksamhet. I rekommendationerna nämns följande kännetecken på högklassig motionsutövning i grupp:

• användarinriktad
• tillgänglig
• individuell
• flexibel och enhetlig
• trygg
• etiskt riktig
• god utvärderingspraxis

Dessutom ges det anvisningar för hur motion ska anordnas och handledas samt för hur inlärning hos de äldre kan stödjas. Det är speciellt viktigt att de äldre erbjuds heterogena motionsgrupper enligt funktionsförmåga.

Det har getts internationella hälsomotionsrekommendationer om motion för äldre. Enligt rekommendationerna är det viktigt att man rör på sig regelbundet och tränar uthållighet, muskelkondition, balans och rörelseförmåga. Styrke- och balansträningen bör vara målinriktad och progressiv. Tillsammans med den äldre gör man upp en individuell motionsplan och ett träningsprogram, som är förknippat med en bedömning av rörelseförmågan före och efter träningsperioden. Motionsplanen uppdateras regelbundet.

Den uppdaterade rekommendationen av det amerikanska hälsoinstitutet National Institutes of Health (NIH) utgår från att de äldre framför allt bör undvika att inte röra på sig. Dessutom bör de ägna sig åt

• uthållighetsträning, till exempel rask promenad minst 2,5 timmar i veckan eller mera ansträngande uthållighetsmotion 1,5 timmar i veckan (eller så att dessa kombineras)
• träning av muskelstyrkan och/eller kombinerad träning av muskelstyrkan och balansträning minst två gånger i veckan, i synnerhet för dem som löper risk att falla

• balansträning och spänstträning (2-3 gånger/vecka)
• stretchning och övningar som främjar rörlighet minst två gånger i veckan

Physical Activity Guidelines for Americans

Världshälsoorganisationen WHO har gett ut egna rekommendationer om hälsomotion, vilka följer det amerikanska hälsoinstitutets rekommendationer om mångsidig uthållighetsträning och träning som främjar muskelkonditionen. Man kan också motionera i kortare pass (till exempel tio minuter åt gången). Redan en liten ökning av motionerandet är bra för de äldres hälsa.

WHO:s rekommendationer om hälsomotion

I Duodecims rekommendation för god medicinsk praxis när det gäller motion (2010) betonas att fysisk aktivitet har betydelse för hälsan på flera olika sätt. I riktlinjerna ges anvisningar om motion när det gäller att förebygga och behandla olika sjukdomar. De flesta av de sjukdomar som är vanliga bland äldre är inte i sig kontraindikationer för motion, utan en särskild orsak att ägna sig åt motion och vardagsmotion. Motionsträning kan förbättra funktionsförmågan även hos skröpliga seniorer.

Ytterligare information om riktlinjerna för hälsomotion finns på finska i

Käypä hoito suositukset liikunnasta (Rekommendation för god medicinsk praxis när det gäller motion)