Motionshandledning

Handledningen av motion för seniorer följer allmänna handledningsprinciper, men deltagarnas ålder och till och med betydande skillnader i funktionsförmågan medför egna särdrag. Kvalitetsrekommendationer om handledd hälsomotion för äldre personer ger praktiska råd om handledning av motion för seniorer och baserar sig på forskningsrön och beprövad god praxis. I rekommendationerna ges anvisningar för beslutsfattare, för dem som anordnar motionstjänster, för handledare samt även för äldre klienter. Rekommendationerna har utarbetats av en redaktion tillsatt av Delegationen för hälsofrämjande motion (TELI).

I rekommendationerna nämns följande kvalitetskriterier för handledd hälsomotion:

  • användarinriktad
  • tillgänglig
  • individuell
  • flexibel och enhetlig
  • trygg
  • etiskt riktig
  • god utvärderingspraxis

Viktigt att differentiera

Alla seniorer bör få motionera enligt sina egna förutsättningar och få goda upplevelser av motionerandet. De bör ha möjlighet att välja en grupp på en nivå som passar deras kondition. Deltagarnas önskemål och begränsningar i funktionsförmågan måste beaktas när motionstillfällen planeras. Handledaren måste bereda sig på att också differentiera innehållet enligt deltagarna olika funktionsförmåga. Innehållet måste vara ändamålsenligt med tanke på gruppmedlemmarnas ålder, erfarenhet, förmåga och förväntningar. Individualitet, upplevelser, tydlighet och interaktion har en stark framtoning i handledningen.

Seniorerna är mycket olika när det gäller kondition, hälsotillstånd och motionsvanor. Var och en bör ha möjlighet att motionera enligt sina egna förutsättningar. Individualitet främjar både den fysiska och den psykiska tryggheten.

Upplevelser av glädje, stimulans och avkoppling är exempel på de säkraste garantierna för att motionsutövaren ska fortsätta med sin hobby. Motionstillfället bör vara sporrande och ge upplevelser, inte präglas av begränsningar och förbud. Goda upplevelser via den egna kroppen är ytterst viktiga när man åldras, då kroppen ofta ger sig till känna på ett negativt sätt.

Sämre förmåga att anpassa sig till fysisk och psykisk stress är ett typiskt drag för åldrandet. Motionstillfället bör vara tydligt och klart och starta på ett sätt som känns lätt. Nedsatta sinnesfunktioner ställer särskilda krav på tydlig handledning.

Många seniorer känner sig ensamma. Motion erbjuder en naturlig möjlighet till både fysisk och psykisk närhet. Motion är ett bra sätt att upprätthålla och stärka även de sociala färdigheterna. Handledarna kan också stödja gemensam motionsutövning utanför gruppen.

Läroanstalter och organisationer inom idrottssektorn ordnar handledarutbildning. På Äldreinstitutets webbsidor finns information om utbildning i handledning av styrke- och balansträning för äldre, seniordans och vattengymnastik.

Utbildningskalender