Siirry sisältöön

Undervisningsarrangemang och inlärning

I en välfungerande motionsgrupp för seniorer finns det i allmänhet 12-20 deltagare. En grupp med 5-10 deltagare är lämplig för dem som har betydligt nedsatt funktions- och rörelseförmåga. Om gruppen är större behövs det fler handledare och medhjälpare.

Mångsidiga metoder

Genom att använda undervisningsmetoder och undervisningsstilar som mångsidigt stödjer inlärningen åstadkommer man variation i motionstillfällena. Det lönar sig att öva nya motionsformer enligt handledarens modell och anvisningar, medan mera välkända motionsformer mycket väl kan utövas som övningar i par eller i små grupper. Medlemmarna i gruppen kan då kontrollera att övningarna utförs på rätt sätt. Genom att differentiera uppgifterna kan man beakta individuella skillnader i färdigheterna och funktionsförmågan. Man kan också uppmuntra motionsutövarna till att berätta på vilket sätt de bäst kan lära sig. Kreativa övningar och tillämpade övningar som deltagarna själva kommit på ökar deltagarnas egen aktivitet.

Utmaning och lättnad

Det bästa sättet att stödja inlärning är att erbjuda utmaningar och lätta övningar i lämpliga proportioner. Det är viktigt med upplevelser av att lyckas. Inlärningssituationen bör vara så fri som möjligt från onödiga prestationskrav, och det som ska läras in måste motiveras väl. Det är viktigt att senioren under motionsutövandet lär sig någonting sådant som han eller hon kan utföra också utan handledaren. Äldre personer lär sig nya saker långsammare än unga och det behövs rikligt med repetition för att prestationerna ska bli inarbetade. Inlärningen underlättas av att den övning som ska läras in kopplas samman med någonting konkret eller med föreställningar och av att prestationen avancerar i små steg.

Tydlighet och åskådlighet

Omständigheterna bör vara så ostörda som möjligt. Det som sägs och det som visas bör vara koncist och tydligt. De som handleds bör ges tillräckligt med tid för att försöka utföra och anpassa sig till den uppgift de fått.

Det är viktigt att alla sinneskanaler används effektivt. Åskådliggörande med visuella metoder (synsinnet: teckningar, scheman, videon), röstbehandlingsmetoder (hörselsinnet: ramsor, intonation) eller beröringsmetoder (känselsinnet: assistans, beröringstecken) gör undervisningen intressant och främjar inlärningen. Beröring främjar också kroppsförnimmelsen.

Även handledaren som person och stämningen är viktiga vid inlärning. Flest upplevelser av att lyckas fås under motionstillfällen där prestationerna inte jämförs utan där var och en får avancera utifrån sina egna utgångslägen.

En skicklig handledare av motion för seniorer

 • ser varje deltagare
 • känner till (eller klarlägger) deltagarnas resurser
 • litar på deltagarnas förmågor
 • är engagerad i sitt uppdrag
 • handlar ansvarsfullt
 • är optimistisk
 • strävar efter att hålla gruppen samman
 • är humoristisk

En varm och uppmuntrande stämning främjar inlärning. En tolerant inställning till individuella olikheter och ett handledningssätt som inte skapar prestationsångest främjar jämlikhet. Ett positivt gensvar sporrar till att försöka och belönar motionsutövaren.

Minneslista för handledaren

 • uppmuntra
 • tro på deltagarnas förmågor
 • avancera via etappmål som är möjliga att uppnå
 • motivera
 • upprepa tillräckligt
 • kom ihåg att undervisningen ska vara klar och tydlig
 • åskådliggör
 • ge tid
 • lyssna, se och diskutera
 • ge respons ofta
 • bemöt seniorerna likvärdigt