Utvärdering

Fortlöpande utvärdering är en förutsättning för inlärning och viktig för verksamhetens kvalitet. Med hjälp av den kan man stödja både inlärning och handledning. Välgjord utvärdering höjer motivationen och främjar en positiv attityd samt förbättrar inlärningsresultaten.

Under motionstillfällena bör respons ges omedelbart efter en prestation och så ofta som möjligt. Uppenbara fel som har relevans för säkerheten eller träningsmålen bör rättas till. Med hjälp av en ny demonstration och förklaring understryks det korrekta prestationssättet. Det är viktigt med uppmuntran!

Bra respons

  • är positiv
  • betonar kärnpunkterna i en korrekt prestation
  • är allmänriktad om ett fel förekommer hos flera deltagare
  • är individuell om det behövs

Framstegen bedöms genom enkäter och test. Genom test som gäller rörelseförmågan får man information om träningssvårigheter, såsom muskelstyrkans och balansens utveckling.

Bedömning av rörelseförmågan

Hälsomotion med handledning ska kombineras med ett tillräckligt uppföljnings- och styrsystem. Det är viktigt att planera hur klientresponsen ska samlas in och tas till vara. Responsen kan samlas in muntligt eller skriftligt efter timmen och till exempel vid slutet av terminen med ett färdigt struktureratresponsformulär.

Responsformulär för motion i grupp
Responsformulär för individuell motion