ABC om att nå seniorer

De seniorer som redan har nedsatt funktionsförmåga drar mest nytta av att motionera. Det är en utmaning att hitta dem och vägleda dem till målinriktad träning.

Sök upp och identifiera

Man söker reda på seniorer som bor hemma, rör på sig bara lite och har nedsatt funktionsförmåga, exempelvis bland dem som är medlemmar i pensionärsföreningar och andra organisationer, bland klubbmedlemmar och bland dem som söker sig till yrkespersoners mottagningar och genom att göra hembesök i syfte att främja hälsa och välbefinnande. Vid behov kan rörelseförmågan bedömas genom intervjuer och test.

Bedömning av rörelseförmågan.

Man identifierar tecken som förebådar försämrad funktionsförmåga

  • svårt att stiga upp från stolen
  • rör sig mindre och mindre utomhus
  • rädd för att falla
  • svårt att gå i trappor
  • trötthet, nedstämdhet
  • minnessvårigheter

Om en äldre person har svårigheter som berör en eller flera av punkterna i förteckningen är det befogat att inleda motionsträning. Man klarlägger utbudet av motionsrådgivning på den egna orten, hänvisar den äldre till rådgivningen och vidare till träning.

Informera och led vidare

Vid motionsrådgivning enligt lågtröskelprincipen uppmuntrar man de äldre att träna och ger dem information om

  • träningens betydelse
  • olika träningsmöjligheter
  • hur de kan ta sig till och från motionsgruppen och om eventuell transport

Om det behövs kan man tillsammans med handledaren ordna besök för att bekanta sig med eller testa idrottsplatserna. Det lönar sig att låna ut motionsredskap på prov till seniorerna, exempelvis hantlar som fästs med kardborrband, balansdyna och stavgångsstavar. Det är viktigt att vara lyhörd för den äldres egna önskemål och ta hänsyn till hans eller hennes livssituation och resurser.

Uppmuntra och ge stöd

Det gäller att stärka seniorens uppvaknade intresse för motion. Stödjande av bemästringskänslan ger upplevelser av att ha lyckats. Träningens effekter bedöms genom test av funktionsförmågan och genom respons av den äldre. Man kommer överens om uppföljning efter träningsperioden. Ett uppföljningskort är ett bra hjälpmedel för att dokumentera träningen. Exempelvis telefonsamtal i anslutning till uppföljningen sporrar till fortsatt träning på egen hand.