Motionsplan

I samråd med den äldre kommer man överens om hälsorelaterade mål och gör man upp ett motionsprogram för de närmaste veckorna. I programmet ingår provning av olika motionsgrenar och utvärdering av erfarenheterna i samråd. Efter motionsutprovningarna gör man upp en motionsplan för en viss period.
Motionsplanen/motionsavtalet utarbetas i samråd med den äldre med beaktande av hälsomålsättningarna och motionsrekommendationerna.

Intervju av äldre för utarbetande av en motionsplan skriv ut

Intervju av äldre för utarbetande av en motionsplan, elektronisk form

Man diskuterar med den äldre vilken typ av motion och vilka konkreta närliggande mål som lämpar sig för hans eller hennes livssituation. För att motionsutövningen ska bli en regelbunden vana måste den kännas meningsfull för den äldre.

I motionsplanen dokumenteras den målsatta mängden vardagsmotion, utomhusmotion, motion på egen hand och handledd motion i grupp per vecka. Tillsammans med den äldre kommer man överens om uppföljningen, till exempel en telefontid med ett par veckors intervaller. Viktiga är i synnerhet klientens erfarenheter av att ha övervunnit hinder.

Det är bra att reservera tid för ett personligt uppföljningsmöte. Då kan man komplettera planen till exempel genom att byta ut motionssätten och öka antalet prestationer. Vid utvärderingen fokuseras den äldres framsteg i riktning mot egna etappmål samt hans eller hennes upplevelser av välbefinnande. På längre sikt bedöms måluppfyllelsen när det gäller kondition och hälsa.