Siirry sisältöön

Information och god praxis till hälsomotion för äldre

Programmet Kraft i åren

Syftet med det riksomfattande programmet Kraft i åren – hälsomotion för äldre (2005-) är att med hjälp av hälsomotion främja livskvaliteten och möjligheterna att klara sig på egen hand för äldre personer (75+) som bor hemma och har nedsatt funktionsförmåga.

Med nedsatt funktionsförmåga avses till exempel förebådande svårigheter att röra sig, begynnande minnessjukdomar eller lindrig depression, vilka kan leda till att personen rör sig mera begränsat och behöver mera hjälp.

Hälsomotion har visat sig vara ett effektivt och förmånligt sätt att främja äldre personers välfärd och välbefinnande på bred front.

Med sikte på målet

Man framskrider i riktning mot målet genom att för de äldre utveckla och utöka

  • motionsrådgivning
  • handledd motion där innehållet rör muskelstyrka och balans
  • möjligheterna till vardagsmotion och utomhusmotion.

Verksamheten anordnas genom att de goda förfaranden som tagits fram inom programmet Kraft i åren införs genom samarbete mellan olika organisationer och den offentliga sektorn.

Programmet samordnas av Äldreinstitutet med stöd från Veikkaus.

Mentorskap till stöd för programkommunerna

Genom Äldreinstitutets mentoring får kommunerna stöd för sitt arbete. Kommunens tvärsektoriell samarbetsgrupp från olika sektorer får:

  • verktyg för utvecklingsarbete; kartläggning och evaluering
  • skolningar
  • material
  • stöd till kommunikation
  • nätverkstillfällen

De kommunerna, som är utvalda till det treåriga mentorprogrammet.

Bekanta dig också: