Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

Tavoittaminen ja tunnistaminen

Liikunnasta ja etenkin voima- ja tasapainoharjoittelusta, hyötyvät eniten ikäihmiset, joilla toimintakyky on jo jossain määrin heikentynyt tai heikentymässä. Haasteena on löytää heidät ja ohjata tavoitteellisen harjoittelun pariin.

Tavoittamisen kanavat

Liikuntaa kannattaa esitellä siellä, missä ikäihmiset liikkuvat – myös muissa kuin liikunta-aiheisissa tilaisuuksissa. Näin tavoitetaan niitäkin iäkkäitä, jotka eivät aktiivisesti hakeudu liikunnan pariin tai olettavat, ettei liikunta syystä tai toisesta sovi heille. Joskus iäkkäitä on etsittävä kodeistaan liikunnan pariin, esimerkiksi terveyttä ja hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä. Liikunta kannattaa ottaa puheeksi joka käänteessä. Toisto ja usean viestintäkanavan käyttö kannattaa. Liikunnasta voi viestiä:

  • liikunnan ja terveyden ammattilaisen vastaanotolla
  • matalan kynnyksen liikuntaneuvontapisteissä esim. terveyskeskuksessa, liikuntahallilla, kauppakeskuksessa tai kirjastossa
  • eläkeläis- ja muiden yhdistysten kokoontumisissa
  • ikääntyneille suunnatuissa tapahtumissa esim. markkinat, kyläjuhlat, messut
  • liikuntatempauksissa, luentotilaisuuksissa ja kursseilla

Tunnista ja ohjaa neuvontaan

Tarkoituksena on löytää kotona asuvat, vähän liikkuvat ja toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset. Tarvittaessa liikkumiskykyä arvioidaan haastatteluin ja testein.

Mikäli iäkkäällä on vaikeuksia yhdessä tai useammassa edellä luetellussa asiassa, hänet tulisi ohjata henkilökohtaisen liikuntaneuvonnan pariin.

Liikkumiskyvyn testit auttavat tunnistamaan ikäihmiset, joilla on liikkumisvaikeus tai heikentynyt tasapaino.

Kaatumisen pelko estää monia ikäihmisiä liikkumasta ulkona tai osallistumista liikuntatoimintaan.
Kaatumisvaaran itsearvioinnin voi tehdä kyselylomakkeella. Sitä voi käyttää yksilötapaamisessa tai ryhmätilaisuuksissa, kun arvioidaan kaatumisriskiä.

Haastattelun, testien ja/tai arviontien pohjalta iäkäs ohjataan ja häntä kannustetaan liikuntaharjoitteluun. Liikuntaharjoittelu on tärkein yksittäinen keino vähentää kaatumisia ja parantaa liikkumiskykyä.

On tärkeää, että kaikki iäkkäiden parissa työskentelevät ammattilaiset tunnistavat iäkkään, joka hyötyisi liikuntaneuvonnasta ja osaavat ohjata hänet eteenpäin. Ammattilaisilla tulee olla riittävästi tietoa alueen liikuntaneuvonnan palveluista. Kunnassa tulisi olla eri ammattiryhmien ja sektoreiden kanssa yhteisesti sovitut kriteerit ja toimintakäytännöt siitä, miten iäkäs ohjataan eteenpäin liikuntaneuvonnan palveluketjussa.

Tutustu myös:

  • IKINÄ-opas, iäkkäiden kaatumisten ehkäisy ja liikkumiskyvyn testaus (PDF), THL
  • Kaatumisseula, kaatumisvaaran itsearviointi, UKK-instituutti