Siirry sisältöön

Iäkkäiden henkilöiden liikkumisvaikeudet ovat yhteydessä masennukseen

 

Tausta
Psykologisten tekijöiden, kuten masentuneisuuden, yhteyksiä toimintakyvyn heikentymiseen ei vielä täysin tunneta. Masennusoireet saattavat edeltää liikkumisongelmien kehittymistä, mutta toisaalta masennusoireet saattavat myös johtua heikentyneestä liikkumiskyvystä.

Tarkoitus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää masentuneisuuteen ja liikkumiskyvyn heikentymiseen yhteydessä olevia tekijöitä.

Menetelmät
Tutkimukseen osallistui yhteensä 645 itsenäisesti asuvaa 75–81-vuotiasta miestä ja naista. Masennusoireita arvioitiin CES-D mittarilla (Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale). ja liikkumiskykyä strukturoidun haastattelun avulla. Tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään puolen kilometrin kävelyssä ilmoitettujen vaikeuksien ja mahdollisten toiminnan muutosten perusteella: 1) hyvä liikkumiskyky (ei vaikeuksia – ei muutoksia), 2) liikkumiskyvyn heikkenemistä ennakoivia merkkejä eli prekliinisiä liikkumisongelmia (ei vaikeuksia, mutta on hidastanut/vähentänyt kävelyä tai väsyy aiempaa enemmän), 3) liikkumisvaikeuksia (vähän tai paljon vaikeuksia). Iän, sukupuolen, koulutuksen, taloudellisen tilanteen, sairauksien lukumäärän, sosiaalisen tuen ja kivun yhteyttä tarkasteltiin masentuneisuuden ja liikkumiskyvyn heikentymiseen.

Tulokset
Hyvän liikkumiskyvyn omaavista tutkittavista 13 % raportoi selviä masennusoireita. Vastaavasti neljännes (26 %) henkilöistä, joilla oli prekliinisiä liikkumisongelmia ja noin kolmannes (34 %) henkilöistä, joilla oli liikkumisvaikeuksia, oli masentuneita. Prekliinisiä liikkumisongelmia raportoivilla oli kaksi kertaa suurempi (OR 2.4, 95% CI 1.5-3.7) ja liikkumisvaikeuksia raportoivilla kolme kertaa suurempi (OR 3.4, 95% CI 2.04-5.76) todennäköisyys olla masentunut verrattuna henkilöihin, joilla oli hyvä liikkumiskyky. Taustatekijöistä läheisen henkilön puuttuminen ja kipu selittivät 16 – 28 % liikkumisvaikeuksien ja masennuksen välisestä yhteydestä. Muut taustatekijät eivät selittäneet yhteyttä merkittävästi.

Johtopäätökset
Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että liikkumiskyvyn heikkeneminen ja masentuneisuus kehittyvät samanaikaisesti ja saattavat osittain jakaa yhteisen taudin syyn. Tutkijoiden mukaan mielialan laskua ja liikkumiskyvyn ongelmia tulisi hoitaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja erityisesti kivun syiden selvittäminen näyttäisi olevan tärkeää. Liikkumisvaikeuksien ja masentuneisuuden välisistä yhteyksistä tarvitaan edelleen lisätutkimusta.

Minna Mänty

Lähde: Hirvensalo M, Sakari-Rantala R, Kallinen M, Leinonen R, Lintunen T & Rantanen T. Underlying factors in the association between depressed mood and mobility limitation in older people. Gerontology 2007; 53: 173-178.