Siirry sisältöön

Iäkkäiden henkilöiden masennusoireet ennustavat liikkumisongelmia

 

Tausta
Masennuksen ja liikkumisvaikeuksien välillä on havaittu olevan yhteys. Edelleen on kuitenkin ollut epäselvää, edeltävätkö masennusoireet liikkumisvaikeuksia vai alentaako heikentynyt liikkumiskyky ikäihmisten mielialaa.

Tarkoitus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ennustaako masentuneisuus fyysisen suorituskyvyn heikentymistä iäkkäillä henkilöillä.

Menetelmät
Tutkimukseen osallistui yhteensä 1286 yli 71-vuotiasta miestä ja naista. Tutkimuksen alussa masennusoireita arvioitiin CES-D mittarin avulla (Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale). Tutkittavat, joiden CES-D pistemäärä oli ≥ 20, luokiteltiin masentuneiksi. Fyysistä suorituskykyä arvioitiin käyttämällä Lyhyttä Fyysisen Suorituskyvyn (SPPB)-testistöä (Short Physical Performance Battery). SPPB -testistö koostuu kolmesta osiosta (tasapainon hallinta, alaraajojen lihasvoima ja kävelynopeus), joista kukin pisteytetään asteikolla 0-4 (0 heikoin suoritus, 4 paras suoritus). Testistön kokonaispistemäärä vaihtelee täten henkilön suorituksen mukaisesti 0 ja 12 pisteen välillä. Fyysinen suorituskyky arvioitiin tutkimuksen alussa ja 4 vuoden seurannan jälkeen.

Tulokset
Tutkittavista 11 % luokiteltiin masentuneeksi. Tutkimuksen alussa masentuneiden henkilöiden suorituskyky oli merkitsevästi heikompi (6.9 vs. 8.3 pistettä, p<.001) ja heidän fyysinen suorituskykynsä laski merkitsevästi enemmän neljän vuoden seurannan aikana (-2.4 vs. -1.5 pistettä, p<.001) ei-masentuneisiin verrattuna. Lisäksi tulokset osoittivat selvästi, että fyysisen suorituskyvyn heikentyminen oli sitä suurempaa mitä vakavammasta masennuksesta oli kyse. Huomattava suorituskyvyn heikentyminen (≥ 3 pisteen lasku SPPB kokonaispistemäärässä) neljän vuoden seurannan aikana oli masentuneilla henkilöillä 1.5 kertaa todennäköisempää ei-masentuneisiin verrattuna (OR 1.55, 95 % CI 1.02-2.34).

Johtopäätökset
Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että masennusoireita raportoivilla iäkkäillä henkilöillä on lisääntynyt riski fyysisen suorituskyvyn heikentymiseen. Tutkijaryhmän mukaan tulokset viittaavat siihen, että masennusoireiden ennaltaehkäisy ja vähentäminen saattavat olla erittäin merkityksellisiä tekijöitä iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Minna Mänty

Lähde: Penninx B, Guralnik J, Ferrucci L, Simonsick E, Deeg D & Wallace R. Depressive symptoms and physical decline in community-dwelling older persons. JAMA 1998, 279 (2); 1720-1726.