Siirry sisältöön

Masennus lisää riskiä ikäihmisten toiminnanvajauksien kehittymiselle

 

Tausta
Vaikka vain pieni osa iäkkäistä ihmisistä kärsii vakavasta masennuksesta, jopa viidennes ikäihmisistä raportoi lieviä masennusoireita. Vakavan masennuksen tiedetään lisäävän riskiä toiminnanvajauksille, mutta lievien masennusoireiden yhteyttä toimintakyvyn heikentymiseen ei tiedetä. Lisäksi on epäselvää, onko sukupuolella merkitystä masennuksen ja toimintakyvyn heikkenemisen väliseen yhteyteen.

Tarkoitus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää masentuneisuuden ja toiminnanvajauden vaikeusasteen välistä yhteyttä sekä selvittää onko yhteys samanlainen miehillä ja naisilla.

Menetelmät
Tutkimukseen osallistui yhteensä 754 itsenäisesti asuvaa yli 70-vuotiasta miestä ja naista, joilla tutkimuksen alussa ei ollut vaikeuksia päivittäisissä toiminnoissa. Masennusoireita arvioitiin CES-D mittarin avulla (Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale). Masennusoireiden vakavuuden mukaan tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään: 1) ei masennusoireita (CES-D pistemäärä 0-9), 2) lievästi masentunut (CES-D pistemäärä 10-19), 3) vakavasti masentunut (CES-D pistemäärä 20 tai korkeampi). Toimintakykyä arvioitiin strukturoidun haastattelun avulla neljässä päivittäisessä toiminnossa; peseytyminen, pukeutuminen, siirtyminen ja käveleminen. Henkilöillä, jotka tarvitsivat toisen henkilön apua tai eivät selviytyneet toiminnosta edes avun turvin, katsottiin olevan toiminnanvajaus kyseisessä toiminnossa. Toiminnanvajauden vaikeusaste määriteltiin seuraavasti: 1) ei toiminnan vajautta (selviytyi kaikista neljästä toiminnosta ilman toisen henkilön apua), 2) lievä toiminnanvajaus (toiminnanvajaus 1-2 toiminnossa), 3) vaikea toiminnanvajaus (toiminnanvajaus 3-4 toiminnossa). Tutkittavia seurattiin kuukausittain yhteensä 117 kuukauden ajan (9.8 vuotta).

Tulokset
Tutkimuksen alussa 57 % tutkittavista ei raportoinut masennusoireita, 29 % raportoi lieviä masennusoireita ja 13 % vakavia masennusoireita. Seurannan aikana riski lievän toiminnanvajauden kehittymiselle oli lievästi masentuneilla 1.3-kertainen (OR 1.3, 95% CI 1.2-1.4) ja vakavasti masentuneilla 1.7-kertainen (OR 1.7, 95% CI 1.5-1.9) ei-masentuneisiin verrattuna. Lisäksi vakavat masennusoireet lisäsivät riskiä vaikean toiminnanvajauden kehittymiselle kaksinkertaiseksi (OR 2.1, 95% CI 1.8-2.4) ei-masentuneisiin verrattuna. Masennusoireet lisäsivät riskiä toiminnanvajauksien kehittymiselle sekä miehillä että naisilla.

Johtopäätökset
Jo lievät masennusoireet lisäsivät riskiä toiminnanvajauksien kehittymiselle päivittäisissä perustoiminnoissa. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, toiminatakyvyn heikkeneminen ja masentuneisuus kehittyvät osittain samanaikaisesti. Tutkijoiden mukaan masennusoireiden tunnistaminen ja hoitaminen saattavat auttaa toiminnanvajauksien ehkäisyssä.

Minna Mänty

Lähde: Barry L, Allore H, Bruce M & Gill T. Longitudinal association between depressive symptoms and disability burden among older persons. Journal of Gerontology: Medical Sciences 2009, 64 (12), 1325-1332.