Siirry sisältöön

Tai Chi -harjoittelu parantaa toimintakyvyltään heikentymässä olevien iäkkäiden ihmisten fyysistä suoriutumista

 

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että Tai Chi -harjoittelu vähentää sekä kaatumisia että kaatumisen pelkoa. Hyviä tuloksia on saatu myös raihnaisten sekä vähän liikuntaa harrastavien iäkkäiden ihmisten joukossa. Edelleen on kuitenkin epäselvää, missä määrin Tai Chi -harjoittelu vaikuttaa iäkkäiden ihmisten fyysiseen suoriutumiseen ja hemodynamiikkaan.

Wolfin ym. (2006) tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten Tai Chi -harjoittelu vaikuttaa fyysiseen suoriutumiseen (kävelynopeus, ulottuvuus, tuoliltanousu, 360 asteen käännös, esineen poimiminen lattialta ja yhdellä jalalla seisonta) ja hemodynamiikkkaan (syke ja verenpaine).

Tutkimukseen osallistui 311 iältään 70–97 -vuotiasta miestä ja naista. jotka olivat kaatuneet viimeisen vuoden aikana ainakin kerran. Tutkittavat olivat toimintakyvyltään heikentymässä olevia iäkkäitä ja heillä oli keskimäärin 5,6 sairautta (yleisimmin osteoartriitti), huono näkö ja korkea verenpaine.

Tutkittavat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toinen ryhmä osallistui Tai Chi -harjoitteluun ja toinen ryhmä, kontrolliryhmä, hyvinvointineuvontaryhmään. Tai Chi -interventio koostui tunnin kestävästä harjoittelusta kahdesti viikossa, edeten progressiivisesti kahteen kertaan viikossa keston ollessa aluksi 60 min ja myöhemmin 90 minuuttia. Harjoittelujakso kesti 48 viikkoa. Lisäksi tutkittaville annettiin ohjeet kotona tehtävään harjoitteluun, jossa pyrittiin 10-30 minuutin kestoiseen harjoitteluun 4-5 päivänä viikossa.

Kontrolliryhmäläiset osallistuivat viikoittain tunnin ajan terveysneuvontaan, johon kuului luentoja kaatumisten ehkäisystä, liikunnasta ja tasapainosta, ravitsemuksesta, lääkehoidosta ja muista ikääntymiseen liittyvistä asioista kuten iän mukanaan tuomista muutoksista kehossa. Myös stressiin ja depressioon liittyvistä asioista luennoitiin.

Verenpaineen, sykkeen, ja fyysisen toimintakyvyn mittaukset tehtiin 4, 8 ja 12 kuukauden kuluttua intervention aloittamisesta. Vuoden seurannan jälkeen kävelynopeus kasvoi molemmissa ryhmissä. Tuoliltanousuun tarvittava aika sen sijaan väheni harjoitteluryhmässä 12 %, kun taas kontrolliryhmässä se kasvoi 14 prosentilla. Merkitseviä prosentuaalisia muutoksia tapahtui myös BMI:ssä, systolisessa verenpaineessa ja leposykkeessä, jotka laskivat harjoitteluryhmässä ja vastaavasti nousivat kontrolliryhmässä.

Johtopäätöksenä voitiin todeta, että 48 viikon pituinen kahdesti viikossa toistuva Tai Chi – harjoittelu paransi useita toimintakykyyn liittyvien testien tuloksia sekä hemodynamiikkaa toimintakyvyltään heikkenemässä olevilla iäkkäillä ihmisillä jo neljän kuukauden kuluttua harjoittelun aloittamisesta.

Tiina-Mari Lyyra

Alkuperäisjulkaisu

Wolf SL, O’Grady M, Easley KA, Guo Y, Kressig RW, Kutner M: The influence of intense Tai Chi training on physical performance and hemodynamic outcomes in transitionally frail, older adults. Journals of Gerontology: A Biol Sci Med Sci. Feb;61(2):184-9. 2006.