Siirry sisältöön

Tai Chi -harjoittelu vähentää toimintakyvyltään heikentymässä olevien iäkkäiden ihmisten kaatumisen pelkoa

 

Kaatumisen pelko on yleistä iäkkäillä ihmisillä. Kaatumisen pelko johtaa helposti noidankehään, jossa fyysisen aktiivisuuden väheneminen johtaa huonompaan toimintakykyyn, vähentyneisiin sosiaalisiin kontakteihin ja yleiseen elämänlaadun heikkenemiseen. Näin ollen kaatumisen pelon vähentämiseen pyrkivät toimet ovat erittäin tärkeitä.

Sattin ym. (2005) tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten intensiivinen Tai Chi – harjoittelu vähentää kaatumisen pelkoa toimintakyvyltään heikentymässä olevilla iäkkäillä ihmisillä. Kaatumisen pelkoa mitattiin käyttäen ”Activities-Specific Balance Confidence (ABC)” -mittaria.

Tutkimukseen osallistui 291 naista ja 20 miestä, jotka olivat iältään 70–97 -vuotiaita. Tutkittavat olivat toimintakyvyltään heikentymässä olevia iäkkäitä, jotka olivat kaatuneet viimeisen vuoden kuluessa ainakin kerran. Heillä oli keskimäärin 5,6 sairautta (yleisimmin osteoartriitti), huono näkö ja korkea verenpaine.

Tutkittavat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toinen ryhmä osallistui Tai Chi -harjoitteluun ja toinen, kontrolliryhmä, hyvinvointineuvontaryhmään. Tai Chi -interventio koostui tunnin kestävästä harjoittelusta kahdesti viikossa edeten progressiivisesti kahteen kertaan viikossa keston ollessa aluksi 60 min ja myöhemmin 90 minuuttia. Harjoittelujakso kesti 48 viikkoa ja lisäksi tutkittaville annettiin ohjeet kotona tehtävään harjoitteluun, jossa pyrittiin 10-30 minuutin kestoiseen harjoitteluun 4-5 päivänä viikossa.

Kontrolliryhmäläiset osallistuivat viikoittain tunnin ajan terveysneuvontaan, johon kuului luentoja kaatumisten ehkäisystä, liikunnasta ja tasapainosta, ravitsemuksesta, lääkehoidosta ja muista ikääntymiseen liittyvistä asioista kuten iän mukanaan tuomista muutoksista kehossa. Myös stressiin ja depressioon liittyvistä asioista luennoitiin.

Alkumittauksessa molempiin ryhmiin osallistuneiden keskiarvot ABC -mittarissa olivat samansuuntaisia. Kahdeksan kuukauden harjoittelun jälkeen kaatumisen pelko oli selvästi vähentynyt Tai Chi -harjoitteluryhmässä verrattuna kontrolliryhmään. Ero kasvoi edelleen vuoden seurantamittauksessa.

Johtopäätöksenä todettiin, että Tai Chi -harjoittelun käyttöä tulisi harkita kaikissa kaatumisten tai kaatumisten pelkoon tähtäävissä harjoitteluohjelmissa.

Tiina-Mari Lyyra

Alkuperäisjulkaisu

Sattin RW, Easley KA, Wolf SL, Chen Y, Kutner MH. Reduction in fear of falling through intense tai chi exercise training in older, transitionally frail adults. Journal of American Geriatric Society. Jul; 53(7):1168-78. 2005.