Siirry sisältöön

Liikuntaharjoittelulla voidaan tukea itsenäistä kotona selviytymistä erityisesti liikkumiskyvyltään heikentyneillä iäkkäillä henkilöillä

 

Liikkumisongelmien ja vähäisen liikunnan tiedetään lisäävän riskiä toiminnanvajauksille ja kuolleisuudelle. Liikuntaharjoittelun hyödyistä liikkumiskyvyltään heikentyneillä iäkkäillä ei kuitenkaan ole vielä paljon tietoa.

Mirja Hirvensalon (2001) väitöskirjaan liittyvässä tutkimuksessa (Hirvensalo ym. 2000) haluttiin tarkastella liikunta-aktiivisuuden ja liikkumiskyvyn yhteisvaikutusta avuntarpeeseen ja kuolleisuuteen iäkkäillä miehillä ja naisilla.

Tutkimukseen osallistui 1109 keskisuomalaista 65-84 -vuotiasta henkilöä. Tutkimuksen alussa tehdyn haastattelun perusteella tutkittavat jaettiin neljään ryhmään liikkumiskyvyn ja liikunta-aktiivisuuden perusteella: 1) Hyvä liikkumiskyky – Liikunnallisesti aktiivinen, 2) Hyvä liikkumiskyky – Liikunnallisesti passiivinen, 3) Liikkumisongelmia – Liikunnallisesti aktiivinen, 4) Liikkumisongelmia – Liikunnallisesti passiivinen. Kuolleisuutta ja avuntarvetta (kotiapu ja/tai laitoshoitoon siirtyminen) seurattiin 8 vuoden ajan.

Kahdeksan vuoden seurannan aikana havaittiin, että verrattuna hyvän liikkumiskyvyn omaaviin ja aktiivisesti liikuntaa harrastaviin iäkkäisiin oli molemmilla liikkumisongelmia raportoivilla ryhmillä suurentunut riski kuolla. Heistä liikuntaa harrastavilla riski oli kaksinkertainen (RR 1.7, p<.05) ja liikunnallisesti passiivisilla lähes kolminkertainen (RR 2.7, p<.05). Riski avuntarpeen kehittymiselle seurannan aikana ei ollut merkitsevästi suurempi liikkumisongelmista raportoivilla aktiivisilla henkilöillä, mutta riski oli viisinkertainen (RR 5.2, p<.05) liikkumisongelmista raportoivilla passiivisilla miehillä ja kolminkertainen liikkumisongelmista raportoivilla passiivisilla naisilla (RR 2.9, p<.05) verrattuna hyvän liikkumiskyvyn omaaviin aktiivisiin miehiin ja naisiin.
Liikuntaharrastuksella havaittiin olevan positiivinen vaikutus elossapysymiseen ja itsenäisyyden säilyttämiseen erityisesti niillä iäkkäillä henkilöillä, joiden liikkumiskyky oli heikentynyt.

Minna Mänty

Alkuperäisjulkaisut:

Hirvensalo M, Rantanen T, Heikkinen E. Mobility Difficulties and Physical Activity as Predictors of Mortality and Loss of Independence in the Community-Living Older Population. Journal of the American Geriatrics Society 2000,48:493-498.
Hirvensalo Mirja. Liikuntaharrastus iäkkäänä. Yhteys kuolleisuuteen ja avuntarpeeseen sekä terveydenhuolto liikunnan edistäjänä. Studies in Sport, Physical Education and Health 87. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2001.