Siirry sisältöön

Ryhmäharjoittelulla voidaan ehkäistä iäkkäiden henkilöiden kaatumisia ja parantaa fyysistä suorituskykyä

 

Iäkkäiden ihmisten kaatumistapaturmat ovat lisääntyneet huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Arvioiden mukaan noin kolmannes yli 65-vuotiaista kotona asuvista henkilöistä kaatuu vähintään kerran vuodessa ja laitoksissa asuvista noin puolet. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että fyysisellä harjoittelulla voidaan vaikuttaa kaatumisten sisäisiin vaaratekijöihin, kuten heikentyneeseen lihasvoimaan ja tasapainoon. Vielä on kuitenkin epäselvää, minkä tyyppinen harjoittelu on tehokkainta iäkkäiden henkilöiden kaatumisten ehkäisemiseksi.

Lord ym. (2003) tarkastelivat tutkimuksessaan, voidaanko päivittäisiä toimintoja (ADL) tukevalla ryhmäharjoittelulla pienentää iäkkäiden henkilöiden kaatumisvaaraa.

Tutkimukseen osallistui 551 toiminnanvajausriskissä olevaa 62–95 -vuotiasta miestä ja naista. Tutkittavista 280 arvottiin ohjattua ryhmäliikuntaa saavaan interventioryhmään ja 249 kontrolliryhmään.

Interventioryhmä harjoitteli kahdesti viikossa 12 kuukauden ajan 60 minuuttia kerrallaan. Harjoittelu sisälsi päivittäisiä toimintoja tukevia tasapaino-, voima-, koordinaatio- ja liikkuvuusharjoitteita, kuten tuolista ylösnousuja, portaiden nousuja, pystyasennon hallinnan harjoittelua erilaisissa kävelytehtävissä ja seisoma-asennoissa, tasapainoreaktioiden harjoittelua sekä erilaisia painonsiirto- ja kurotteluharjoitteita. Suurin osa harjoitteista toteutettiin ryhmässä sosiaalisen kanssakäymisen tukemiseksi.

Kontrolliryhmälle annettiin 12 kuukauden ajan mahdollisuus osallistua kaksi kertaa viikossa toteutettuun liikkuvuus- ja rentoutusharjoitteluun.

Tutkittavien kaatumisia seurattiin kuukausittain 12 kuukauden harjoittelujakson ajan. Fyysistä suorituskykyä arvioitiin tutkimuksen alussa ja harjoittelujakson päättymisen jälkeen. Fyysisen suorituskyvyn mittareina käytettiin 6 minuutin kävelytestiä, alaraajojen isometristä ojennusvoimaa, ylä- ja alaraajojen reaktionopeutta sekä huojuntamittauksen avulla arvioitua pystyasennon hallintaa.

12 kuukauden seurantajakson aikana interventioryhmässä oleville ikäihmisille tapahtui 22 % vähemmän kaatumisia (IRR 0.78, 95 % CI 0.62-0.99) kontrolliryhmään verrattuna. Harjoittelu paransi interventioryhmän 6 minuutin kävelytestin tulosta sekä ylä- ja alaraajojen reaktionopeutta kontrolliryhmään verrattuna.

Johtopäätöksenä todettiin, että päivittäisiä toimintoja tukevalla ryhmäharjoittelulla voidaan ehkäistä toimintakyvyltään heikkenemässä olevien iäkkäiden henkilöiden kaatumisia ja ylläpitää fyysistä suorituskykyä.

Minna Mänty

Alkuperäisjulkaisu:

Lord SR, Castell S, Corcoran J, Dayhew J, Matters B, Shan A, Williams P. The effect of group exercise on physical functioning and falls in frail older people living in retirement villages: a randomized, controlled trial. J Am Geriatr Soc. 2003 Dec;51(12):1685-92