Siirry sisältöön

Tasapainoharjoittelulla voidaan ehkäistä ikääntyneiden kaatumisia

 

Tasapainoon liittyvät ongelmat ovat ikääntyneillä yleisiä ja ne ovat eräs merkittävä kaatumistapaturmien ja lonkkamurtumien taustatekijä. On kuitenkin ollut epäselvää, millainen harjoittelu olisi tehokkainta heikentyneen tasapainon parantamiseksi.

Sihvosen ym. (2004a; 2004b) interventiotutkimuksessa havaittiin, että palvelukodissa asuvien ikääntyneiden naisten tasapainoa voidaan parantaa harjoittelulla. Tasapainoharjoittelulla todettiin myös kaatumisilta suojaava vaikutus vuoden kestäneessä kuukausittaisessa kaatumisten seurannassa.

Tutkimus toteutettiin kahdessa palvelukodissa, jonka asukkaista vapaaehtoisesti osallistuneet 70-90 -vuotiaat naiset satunnaistettiin harjoitus- (n=20) ja kontrolliryhmiin (n=7). Harjoitusryhmän naiset tekivät neljän viikon mittaisella harjoitusjaksolla kolme kertaa viikossa yksilöllisesti suunniteltuja 20-30 min. kestäviä näköpalautteeseen perustuvia tasapainoharjoituksia, jotka toteutettiin käyttämällä Good Balance- harjoituslaitteistoa. Harjoittelun tavoitteena oli parantaa henkilön kykyä kontrolloida oman voimavaikutuksien keskipisteen paikkaa painonsiirto-, nojaamis- ja askeleenottotehtävien aikana ja harjaantua suoriutumaan näistä tehtävistä erilaisissa alkuasennoissa tukipintaa pienentäen ja liikesuorituksen laajuutta ja suoritusnopeutta lisäten. Tarkoituksena oli vaihdella harjoittelun sisältöä kunkin tutkittavan tason mukaan siten, että harjoittelu oli haasteellista ja eteni progressiivisesti.

Tutkittavien tasapainoa mitattiin ennen ja jälkeen harjoitusjakson sekä tietokoneistetun voimalevyn avulla että toiminnallisella tasapainotestistöllä.

Harjoitteluryhmän naiset paransivat suoriutumistaan erityisesti dynaamisissa painonsiirtotesteissä ja toiminnallisessa tasapainotestissä verrattuna kontrolliryhmäläisiin. Tasapainoharjoittelulla todettiin olevan myös tilastollisesti merkitsevä kaatumisriskiä vähentävä vaikutus (RR=0.398, 95%CI 0.174-0.911, p=0.029) tarkasteltaessa kaatumisten kuukausittaista ilmaantumista.

Tutkimus osoitti, että tasapainoharjoittelulla voidaan ehkäistä kaatumisia iäkkäillä palvelukodissa asuvilla naisilla. Erityisesti riskiä kaatua toistuvasti voitiin tasapainoharjoittelulla pienentää. Harjoitteluun osallistuneet iäkkäät naiset olivat hyvin motivoituneita osallistumaan harjoituksiin ja heidän omasta mielestään laiteharjoittelu tarjosi heille uusia elämyksiä ja helpotti oman kehon hahmottamista suhteessa omiin kykyihin ja rajoitteisiin. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että tasapainokuntoutuksesta olisi hyötyä myös laitoksessa asuville iäkkäille henkilöille, joilla on monia terveydellisiä ongelmia ja kohonnut riski kaatua.

Tiina-Mari Lyyra

Sihvonen S, Sipila S, Era PA: Changes in postural balance in frail elderly women during a 4-week visual feedback training: a randomized controlled trial. Gerontology. 2004 Mar-Apr;50(2):87-95. Sihvonen S, Sipila S, Taskinen S, Era P: Fall incidence in frail older women after individualized visual feedback-based balance training. Gerontology. 2004 Nov-Dec;50(6):411-6.