Siirry sisältöön

Vesiharjoittelulla positiivisia vaikutuksia iäkkäiden naisten suorituskykyyn ja terveyteen

 

Tausta
Säännöllisellä liikunnallisella harjoittelulla tiedetään olevan hyödyllisiä vaikutuksia iäkkäiden henkilöiden liikkumis- ja toimintakykyyn. Nykyisen tutkimustiedon valossa on kuitenkin ollut vielä epävarmaa, voidaanko vedessä toteutella harjoittelulla parantaa iäkkäiden henkilöiden suorituskykyä ja parantaa terveyttä.

Tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vesiharjoittelun vaikutuksia iäkkäiden naisten suorituskykyyn ja terveyteen.

Menetelmät
Tutkimukseen osallistui yhteensä 30 aiemmin liikuntaa harrastamatonta perustervettä 60–75 -vuotiasta naista. Puolet tutkittavista arvottiin harjoitteluryhmään (n=15) ja puolet kontrolliryhmään (n=15). Harjoitteluryhmä osallistui ohjattuun vesiharjoitteluun kolme kertaa viikossa 12 viikon ajan. Jokainen harjoittelukerta kesti noin 70 minuuttia ja koostui vedessä toteutetusta lämmittelystä (20 minuuttia), kestävyysharjoitteista (30 minuuttia), lihasvoimaharjoitteista (10 minuuttia) sekä jäähdyttelystä (10 minuuttia). Lihasvoimaharjoitteissa käytettiin veteen soveltuvia vastuksia. Kontrolliryhmään arvotut eivät osallistuneet ohjattuun vesiharjoitteluun tutkimuksen aikana.

Tutkittavien suorituskykyyn ja terveyteen liittyvät mittaukset toteutettiin tutkimuksen alussa sekä 12 viikon harjoittelun jälkeen. Mitattavia osa-alueita olivat: kehonkoostumus, sydän- ja verenkiertoelimistön suorituskyky, lihasvoima ja veren rasva-arvot.

Tulokset
Vesiharjoittelu paransi merkitsevästi harjoitteluryhmän hapenottokykyä, alaraajojen lihasvoimaa, kehon koostumusta ja veren rasva-arvoja kontrolliryhmään verrattuna (p<.05). Harjoitteluryhmän maksimaalinen hapenottokyky parantui seurannan aikana 12 %, alaraajojen koukistusvoima 13 % ja ojennusvoima 8 %. Vastaavat muutokset kontrolliryhmässä olivat 0 %, -7 %, -2 %. Lisäksi harjoittelu vähensi merkitsevästi harjoitteluryhmän ihonalaista rasvakudosta (- 8 % vs. 4 %) sekä alensi veren LDL kolestroli- (-17 % vs. -5 %) ja kokonaiskolesterolipitoisuutta (-11 % vs. -5 %) kontrolliryhmään verrattuna.

Johtopäätökset
Tutkimus osoitti, että vesiharjoittelulla on hyödyllisiä vaikutuksia perusterveiden iäkkäiden naisten sydän- ja verenkiertoelimistön suorituskykyyn, lihasvoimaan, kehon koostumukseen ja veren kolesterolipitoisuuteen. Vesiharjoittelua voidaan tutkijoiden mukaan pitää turvallisena ja suositeltavana iäkkäiden henkilöiden harjoittelumuotona.

Minna Mänty

Lähde: Takeshima N, Rogers ME, Watanabe E, Brechue WF, Okada A, Yamada T, Islam MM, Hayano J. Water-based exercise improves health-related aspects of fitness in older women. Medicine & Science in Sports & Exercise 2002: 33 (3), 544-551.