Siirry sisältöön

Vesiharjoittelulla voidaan parantaa terveiden iäkkäiden naisten lihasvoimaa

 

Tausta
Progressiivisella lihasvoimaharjoittelulla tiedetään olevan hyödyllisiä vaikutuksia iäkkäiden henkilöiden liikkumis- ja toimintakykyyn. Nykyisen tutkimustiedon valossa on kuitenkin ollut vielä epävarmaa, voidaanko terveiden iäkkäiden henkilöiden lihasvoimaa ja liikkumiskykyä parantaa vedessä toteutetun harjoittelun avulla.

Tarkoitus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko vesiharjoittelulla parantaa terveiden yli 60-vuotiaiden naisten lihasvoimaa, liikkumiskykyä ja nivelliikkuvuutta.

Menetelmät
Tutkimukseen osallistui yhteensä 22 perustervettä yli 60-vuotiasta naista. Puolet tutkittavista arvottiin harjoitteluryhmään (n=12) ja puolet kontrolliryhmään (n=10). Harjoitteluryhmä osallistui ohjattuun vesiharjoitteluun kolme kertaa viikossa 24 viikon ajan. Jokainen harjoittelukerta kesti noin 60 minuuttia ja koostui vedessä toteutetusta lämmittelystä (10 minuuttia), kestävyysharjoitteista (25 minuuttia), lihasvoimaharjoitteista (20 minuuttia) sekä jäähdyttelystä (5 minuuttia). Lihasvoimaharjoitteissa käytettiin veteen soveltuvia vastuksia. Kontrolliryhmään arvotut eivät osallistuneet ohjattuun vesiharjoitteluun tutkimuksen aikana.

Tutkittavien lihasvoimaa, liikkumiskykyä ja nivelliikkuvuutta mitattiin tutkimuksen alussa sekä 24 viikon harjoittelun jälkeen. Polven isometrinen ojennus ja koukistusvoima sekä käden puristusvoima mitattiin dynamometrilla. Alaraajojen ja yläraajojen dynaamista voimaa mitattiin kolmen toiston maksimitestillä (3RM). Lisäksi mitattiin ponnistusvoimaa hyppytestillä ja toiminnallista liikkumiskykyä TUG –testillä (Timed Up-and-Go).

Tulokset
Vesiharjoittelu paransi merkitsevästi harjoitteluryhmän isometristä ja dynaamista lihasvoimaa, alaraajojen ponnistusvoimaa sekä toiminnallista liikkumiskykyä kontrolliryhmään verrattuna (p<.05). Harjoitteluryhmän polven isometrinen ojennusvoima parantui 11 % ja isometrinen koukistusvoima 13 %, kun taas kontrolliryhmällä vastaavat luvut olivat 1 % ja 5 %. Vastaavasti harjoitteluryhmän alaraajojen dynaaminen ojennusvoima parantui 29 %, alaraajojen dynaaminen työntövoima 30 % ja rintalihasten dynaaminen voima 26 %. Kontrolliryhmällä vastaavat luvut olivat 2 %, 2 % ja 3 %. Lisäksi harjoitteluryhmän ponnistusvoima (25 % vs. -10 %) ja toiminnallinen liikkumiskyky (20 % vs. 1 %) parantuivat merkitsevästi (p<.05) kontrolliryhmään verrattuna.

Johtopäätökset
Tutkimus osoitti, että vesiharjoittelulla voidaan parantaa perusterveiden iäkkäiden naisten lihasvoimaa ja liikkumiskykyä. Tutkijoiden mukaan vesiharjoittelua voidaan pitää suositeltavana ja turvallisena iäkkäiden henkilöiden liikuntamuotona.

Minna Mänty

Lähde: Tsourlou T, Benik A, Dipla K, Zafeiridis A, Kellis S. The effects of a twenty-four-week aquatic training program on muscular strength performance in healthy elderly women. Journal of Strength and Conditioning Research. 2006; 20(4), 811-818.