Siirry sisältöön

Vesiharjoittelulla voidaan vähentää nivelrikkoa sairastavien iäkkäiden henkilöiden kokemaa kipua ja toimintakyvyn haittaa sekä parantaa elämänlaatua

 

Tausta
Nivelrikko on ikäihmisten yleisin toimintakyvyn heikkenemistä ennustavista tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista. Vedessä toteutettua fysioterapiaa ja liikunnallista harjoittelua on pidetty erittäin suositeltavana liikuntamuotona polven ja lonkan nivelrikkoa sairastavilla henkilöillä. Tutkimustietoa vesiharjoittelun hyödyistä on kuitenkin ollut erittäin vähän saatavilla.

Tarkoitus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vedessä toteutetun liikunnallisen harjoittelun vaikutuksia polven tai lonkan nivelrikkoa sairastavien iäkkäiden miesten ja naisten toimintakykyyn, elämänlaatuun, kipuun ja lihasvoimaan.

Menetelmät
Tutkimukseen osallistui yhteensä 71 polven tai lonkan nivelrikkoa sairastavaa iäkästä naista ja miestä. Puolet tutkittavista arvottiin harjoitteluryhmään (n=36) ja puolet kontrolliryhmään (n=35). Harjoitteluryhmä osallistui ohjattuun vesiharjoitteluun kaksi kertaa viikossa 6 viikon ajan. Harjoittelu toteutettiin kuuden henkilön pienryhmissä fysioterapeutin ohjauksessa. Jokainen harjoittelukerta kesti noin 45-60 minuuttia ja koostui vedessä toteutetuista toiminnallisista ja lihasvoimaharjoitteista. Kontrolliryhmään arvotut henkilöt eivät osallistuneet ohjattuun vesiharjoitteluun tutkimuksen aikana.

Tutkittavien kokemaa kipua, jäykkyyttä, toimintakyvyn haittaa ja elämänlaatua arvioitiin tutkimuksen alussa sekä 6 viikon harjoittelujakson jälkeen. Toimintakyvyn haittaa, jäykkyyttä ja kipua arvioitiin WOMAC – toimintakykykyselyn avulla. Lonkan loitonnusvoima ja polven ojennusvoima mitattiin dynamometrillä ja elämänlaatua arvioitiin 15 -osaisella kyselyllä (15-item Assessment of Quality of Life Scale).

Tulokset
Fysioterapeutin ohjauksessa toteutettu vesiharjoittelu vähensi merkitsevästi harjoitteluryhmän kipua kontrolliryhmään verrattuna (-33 % vs. 0%, p=.003). Merkitsevästi suurempi osa harjoitteluryhmästä raportoi huomattavaa kivun (72 % vs. 17 %, p<.001) sekä toimintakyvyn haitan (75 % vs. 17 %, p<.001) vähentymistä kuuden viikon harjoittelun jälkeen kontrolliryhmään verrattuna. Lisäksi harjoitteluryhmän lonkan loitonnusvoima (12 % vs. 3 %, p=.01) ja elämänlaatu (13 % vs. -4%, p=.02) parantuivat merkitsevästi kontrolliryhmään verrattuna.

Johtopäätökset
Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että fysioterapeutin ohjauksessa toteutettu vesiharjoittelu vähentää nivelrikkoa sairastavien iäkkäiden henkilöiden kokemaa kipua ja toimintakyvyn haittaa sekä parantaa lihasvoimaa ja elämänlaatua. Tutkijaryhmän mukaan lisätutkimusta kuitenkin edelleen tarvitaan.

Minna Mänty

Lähde: Hinman RS, Heywood SE, Day AR. Aquatic physical therapy for hip and knee osteoarthritis: results of a single-blind randomized controlled trial. Physical Therapy 2007; 87 (1), 32-42.