Siirry sisältöön

Ikäihmisten terveysliikuntaan tietoa ja hyviä käytäntöjä

IMG_1577_OssiGustafsson

Kuva: Ossi Gustafsson

   

Turvallisuudesta huolehtiminen

Liikuntatilanteen tulee olla iäkkäälle sekä fyysisesti että psyykkisesti turvallista. Sen toteutuminen vaatii, että ohjaajalla itsellään on riittävät tiedot ja taidot ryhmän ohjaukseen.
Turvallisuutta lisäävät mahdollisimman hyvät ryhmätoiminnan ennakkovalmistelut sekä ryhmäläisiin tutustuminen keskusteluin ja lomakekyselyin.

Liikuntaryhmien ohjaajien ja osallistujien tulee olla hyvin selvillä liikuntatuokioiden vastuukysymyksistä. Useimmiten liikuntaryhmiin osallistuminen tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla ja tästäkin on selkeästi informoitava.

Fyysinen turvallisuus

 • Liikuntatuokion suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida liikuntapaikan olosuhteet (välineet ja niiden kunto sekä sopivuus ikäihmiselle, valaistus, lattiamateriaali, melu, ulkoilun olosuhteet)
 • Osallistujien varusteet toimintaan sopivat (jalkineet, vaatetus, oma juomapullo)
 • Liikuntapaikkaan on hyvä varata juotavaa sekä jakaa tietoa ravinnon ja nestetasapainon merkityksestä liikunnassa
 • Ohjauksessa tulee ottaa huomioon ryhmäläisten terveydentila ja kyky osallistua harjoitteisiin.
 • Ohjauksessa tulisi noudattaa liikevalinnoissa yleisiä liikuntafysiologisia periaatteita ja antaa selkeitä ohjeita harjoitteisiin.
 • Huolehdittava ensiapuvalmiudesta

Psykososiaalinen turvallisuus

 • Psyykkinen turvallisuus syntyy kannustavasta, hyväksyvästä, stressittömästä ja hyvästä ilmapiiristä.
 • Ohjaajan tulisi kohdata ryhmäläiset kunnioittaen, kuunnellen ja tarpeita kysellen.
 • Liikuntatoiminnassa tulisi mahdollistaa jokaiselle onnistumisen ilo, mikä motivoi jatkamaan harjoittelua
 • Ohjaaja seuraa ja tukee ryhmän sisäistä vuorovaikutusta ja puuttuu tilanteisiin, jossa ilmenee syrjimistä tai negatiivista kilpailuhenkeä.
 • Ryhmäläisiä tulee kannustaa siihen, että he osaavat vaatia itselleen mahdollisimman hyviä ja turvallisia liikuntaolosuhteita.

Ensiapu

Liikuntatuokioon valmistautumisen yhteydessä tulee selvittää ensiaputarvikkeiden sijainti ja kerrata omat ensiaputaidot. Mikäli liikuntapaikassa ei ole pysyvää tarvikevarastoa, tulee ohjaajan pitää niitä mukanaan. Ensiapupakkauksessa tulee olla ainakin kylmäpusseja, ideaalisiteitä ja laastareita. Hätätilanteiden varalta ohjaajan tiedossa tulee olla lähimmän puhelimen paikka ja hätänumero.

Hätätilanteet ovat harvinaisia, mutta niin sattuessa:

 • Pysy rauhallisena.
 • Tarkista hengitys ja pulssi, jos henkilö hengittää, käännä kylkiasentoon, jos henkilö ei hengitä, aloita elvytys.
 • Ohjaa joku hälyttämään apua ja ohjaamaan apu paikalle.
 • Rauhoita tilanne niin, että vain tarpeelliset henkilöt ovat paikalla.