Säännöllinen kävely saattaa alentaa iäkkäiden miesten sepelvaltimotautiriskiä

Tausta

Liikunnan positiivisista terveysvaikutuksista tiedetään nykypäivänä paljon, mutta matala-intensiteettisen fyysisen harjoittelun, kuten kävelyn, yhteyttä sydän- ja verisuonitautiriskiin on tutkittu vasta vähän.

Tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko kävelyn määrällä yhteyttä iäkkäiden miesten sepelvaltimotautiriskiin.

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui yhteensä 2678 tupakoimatonta 61–93 -vuotiasta miestä. Tutkimukseen osallistuvilla tuli olla kohtuullinen fyysinen kunto, eikä heillä tutkimuksen alussa saanut olla sydänsairauksia. Tutkimuksen alussa arvioitiin jokaisen miehen päivittäin kävelemä matka (km/pv), jonka mukaan heidät jaettiin kolmeen ryhmään: 1) 0-0.4 km käveleviin, 2) 0.5-2.4km käveleviin ja 3) yli 2.4km käveleviin. Sepelvaltimotaudin ilmaantuvuutta seurattiin 4 vuoden ajan.

Tulokset

4 vuoden seurannan aikana tutkittavista yhteensä 109 sairastui sepelvaltimotautiin. Miehillä, jotka kävelivät alle 0.5 km päivässä, oli kaksinkertainen riski sairastua sepelvaltimotautiin verrattuna miehiin, jotka kävelivät yli 2.4km päivässä (5.1 % vs. 2.5 %, p<.001; RR 2.3; 95 % CI 1.3-4.1). Myös miehillä, jotka kävelivät 0.5-2.4km päivässä, oli suurentunut riski sairastua sepelvaltimotautiin yli 2.4km päivässä käveleviin verrattuna (4.5 % vs. 2.5 %, p<.005; RR 2.1, 95% CI 1.2-3.6). Analyyseissä huomioitiin myös mahdolliset muut tuloksiin vaikuttavat riskitekijät, kuten kolesteroli, verenpaine, diabetes, alkoholin käyttö ja yleinen fyysinen aktiivisuus.

Johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että viikoittaisen kävelymatkan pidentyessä iäkkäiden miesten riski sairastua sepelvaltimotautiin pienentyi. Lisätutkimuksia tarvitaan selvittämään, voidaanko kävelyä lisäämällä alentaa iäkkäiden henkilöiden sepelvaltimotautiriskiä.

Tutkijoiden mukaan aktiiviseen elämäntapaan kannustaminen saattaa parantaa iäkkäiden henkilöiden terveyttä ja alentaa riskiä sairastua sepelvaltimotautiin. Tutkijoiden mukaan olennaista on antaa ohjausta ja neuvontaa riittävän aikaisessa elämänvaiheessa, jolloin elämäntapojen muuttaminen on helpompaa.

 

Minna Mänty

Lähde: Hakim AA, Curb JD, Petrovitch H, Rodriguez BL, Yano K, Ross GW, et al. Effects of walking on coronary heart disease in elderly men: the Honolulu Heart Program. Circulation 1999; Jul 6;100(1):9-13.