Säännöllisellä kävelyllä voidaan ehkäistä iäkkäiden henkilöiden liikkumisongelmia

Tausta

Liikunnalla tiedetään olevan positiivisia vaikutuksia iäkkäiden henkilöiden liikunta- ja toimintakykyyn. Edelleen on kuitenkin epäselvää, voidaanko matala-intensiteettisellä liikunnalla, kuten kävelyllä, parantaa toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikkumiskykyä.

Tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko säännöllisellä kävelyllä yhteyttä iäkkäiden toimintakyvyltään heikentyneiden naisten liikkumiskykyyn.

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui 1002 yli 65-vuotiasta naista. Tutkimukseen osallistuvilla tuli olla merkkejä toimintakyvyn heikkenemisestä, mutta heidän tuli kyetä kävelemään 400 metriä ilman vaikeuksia. Tutkimuksen alussa arvioitiin jokaisen naisen viikoittain kävelemä matka, jonka perusteella heidät jaettiin kahteen ryhmään: 1) ≤ 7 korttelinväliä ja 2) ≥ 8 korttelinväliä käveleviin. Liikkumiskykyä kartoitettiin tutkimuksen alussa ja 12 kuukauden seurannan jälkeen tehtävillä haastatteluilla ja mittauksilla. Haastatteluissa osallistujilta tiedusteltiin heidän selviytymistään erilaisista liikkumistoiminnoista, kuten 400 metrin kävelystä. Lisäksi heiltä mitattiin maksimaalinen ja tavanomainen kävelynopeus sekä tehtiin alaraajojen toimintakykyä mittaava Lyhyt fyysisen suorituskyvyn (SPPB)-testistö (Short Physical Performance Battery).

Tulokset

Tutkimuksen alussa ainoastaan 28 % tutkittavista käveli säännöllisesti vähintään 8 korttelinväliä viikossa. Vähintään 8 korttelinväliä viikossa kävelevät naiset selvisivät 12 kuukauden seurannan jälkeen kaksi kertaa todennäköisemmin vaikeuksitta 400 metrin kävelystä (OR 1.8; 95% CI 1.24-2.67, p=.001) vähemmän käveleviin verrattuna. Lisäksi yli 8 korttelinväliä kävelevien kävelynopeus oli hidastunut vähemmän ja alaraajojen toimintakyky säilynyt paremmin vähemmän käveleviin verrattuna. Erityisesti naiset, joilla tutkimuksen alussa oli huomattavasti heikentynyt toimintakyky, hyötyivät säännöllisestä kävelystä.

Johtopäätökset

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että matala-intensiteettinen liikunta, kuten kävely, voi ehkäistä liikkumiskyvyn heikkenemistä toimintakyvyltään heikentyneillä naisilla.

Tutkijoiden mukaan erityisesti iäkkäitä toimintakyvyltään heikentyneitä ihmisiä tulisi kannustaa entistä enemmän riittävään ulkona liikkumiseen.

 

Minna Mänty

 

Lähde: Simonsick EM, Guralnik JM, Volpato S, Balfour J, Fried LP. Just get out the door! Importance of walking outside the home for maintaining mobility: findings from the women’s health and aging study. J Am Geriatr Soc 2005;53:198-203.