Ulkoilulla ja asioinnilla voidaan ylläpitää iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä

Tausta

Ulkoilun ja asioinnin määrä vähentyy iän myötä, mikä saattaa heikentää iäkkäiden henkilöiden terveydentilaa. Ulkoilun ja asioinnin merkitystä toiminta- ja liikkumiskyvyn ylläpitäjänä on kuitenkin tutkittu vain hyvin vähän.

Tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko ulkoilun ja asioinnin määrällä yhteyttä iäkkäiden henkilöiden toiminta- ja liikkumiskykyyn.

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui yhteensä 1267 yli 65-vuotiasta henkilöä. Tutkittavilta tiedusteltiin, kuinka usein he lähtevät kotoaan ulos esimerkiksi kävelylle, ostoksille, sairaalaan tai tekemään puutarhatöitä. Vastausten mukaan tutkittavat jaettiin niihin, jotka ilmoittivat käyvänsä ulkona 1) päivittäin, 2) kerran 2-3 päivässä tai 3) yhden kerran viikossa tai harvemmin. Tutkittavien kokemia vaikeuksia toiminta- ja liikkumiskyvyssä kartoitettiin haastatteluilla, jotka tehtiin tutkimuksen alussa ja kahden vuoden seurannan jälkeen. Haastatteluissa tutkittavien liikkumiskykyä arvioitiin tiedustelemalla heidän selviytymistään 1km kävelystä sekä portaiden noususta. Vastaavasti toimintakykyä arvioitiin tiedustelemalla heidän selviytymistään päivittäisistä perustoiminnoista (esim. syöminen, wc:ssä käyminen, peseytyminen, pukeutuminen) ja päivittäisten asioiden hoitamisesta (esim. ostoksilla käynti, ruoan teko, siivous).

Tulokset

Ulkoilun ja asioinnin vähäisyys oli yhteydessä vaikeuksien ilmaantumiseen toiminta- ja liikkumiskyvyssä. Kahden vuoden seurannan aikana tutkittavilla, jotka ilmoittivat lähtevänsä kotoaan ulos ainoastaan yhden kerran viikossa tai harvemmin, oli 4 kertaa suurempi riski liikkumisongelmien kehittymiselle (OR 4.0, 95 % CI 1.8-9.1) ja lähes kolme kertaa suurempi riski vaikeuksien kehittymiselle päivittäisten asioiden hoitamisessa (OR 2.7, 95 % CI 1.1-6.6) verrattuna päivittäin ulos lähteviin. Lisäksi henkilöt, jotka lähtivät kotoaan ulos ainoastaan yhden kerran viikossa tai harvemmin, toipuivat tutkimuksen alussa raportoiduista liikkumisvaikeuksista huomattavasti harvemmin (OR 0.3, 95 % CI 0.1-0.9) verrattuna päivittäin ulos lähteviin.

Johtopäätökset

Tulosten mukaan kodin ulkopuolella tapahtuvan ulkoilun ja asioinnin määrä ennustaa iäkkäiden henkilöiden toiminnanvajausten kehittymistä ja niistä toipumista.

Iäkkäiden henkiöiden ulkona asioinnin määrään tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.

 

Minna Mänty

Lähde: Fujita K, Fujiwara Y, Chaves PH, Motohashi Y, Shinkai S. Frequency of going outdoors as a good predictors for incident disability of physical function as well as disability recovery in community-dwelling older adults in rural Japan. J Epidemiol 2006;16:261-70