Siirry sisältöön

Lakeja, suosituksia ja linjauksia

Lait, valtakunnalliset linjaukset ja suositukset ikäihmisten liikunnan edistämistyön tukena

Liikunnan laaja-alaisista hyödyistä ikäihmisille on vankkaa näyttöä.  Liikunta on todettu tutkimuksissa ja käytännön työssä toimivaksi ja kustannustehokkaaksi keinoksi ennaltaehkäistä ja hidastaa ikäihmisten toimintakyvyn heikentymistä. Toimintakykyisemmän ikäihmisen elämänlaatu on parempi, ja hän tarvitsee vähemmän ulkopuolista apua. Ikäihmiset itse haluavat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan, ja se on myös kuntien strateginen tavoite.

Ikäihmisten ohjatun liikuntatoiminnan, -neuvonnan, sopivien lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilumahdollisuuksien edistäminen edellyttävät eri sektoreiden ja hallinnonalojen yhteistyötä. Edistämistyö tehdään paikallisesti ja paikallisilla ratkaisuilla. Voimaa vanhuuteen -työn tueksi kannattaa tutustua keskeisiin lakeihin, linjauksiin ja suosituksiin, joista saadaan apua ja perusteluja paikalliseen laadukkaaseen ikäihmisten liikunnan kehittämistyöhön.

Keskeisimmät terveys- ja hyvinvointiliikuntaa määrittävät lait

 • Perustuslaki (1999/731)
  Peruslaissa mainitaan sivistyksellisistä oikeuksista: “Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.” Valtioneuvoston periaatepäätöksessä liikunnan edistämisen linjoista todetaan, että” liikunnalla on merkitystä sekä sivistyksellisenä perusoikeutena että hyvinvoinnin osatekijänä.”
 • Kuntalaki  (1995/365)
  Kuntalain mukaan “Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan”. Liikunta on hyvinvointipolitiikan väline ja sillä on merkitystä kuntalaisten terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpidossa.
  Lisäksi laissa sanotaan, että ” Kunta hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja kunta voi hankkia myös muilta palvelujen tuottajilta.” Esimerkiksi ikäihmisten liikuntapalveluja voivat tuottaa myös kolmannen ja yksityisen sektorin toimijat.
 • Liikuntalaki ja Liikunta-asetus (2015)
  Liikuntalaki ja -asetus (2015) ohjaavat kuntia luomaan yleisiä edellytyksiä liikunnalle paikallistasolla 1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, 2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintasekä 3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.
 • Terveydenhuoltolaki (2010/1326)
  Terveydenhuoltolain mukaan “Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä tukevaa terveysneuvontaa. Terveysneuvonta on sisällytettävä kaikkiin terveydenhuollon palveluihin”. Lisäksi lain mukaan “Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin

Opetusministeriön/Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

 Sosiaali- ja terveysministeriö

 • Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020
  ( STM:n julkaisuja 2013:10)
  Linjauksissa todetaan, että “Suomen väestö tarvitsee kaikissa ikävaiheissa läpäisyperiaatteella, kaikkien hallinnonalojen myötävaikutuksella ja kumppanuudella fyysisen aktiivisuuden edistämistä ja liikkumattomuuden vähentämistä terveytensä ja hyvinvointinsa parantamiseksi. Yhteiskunnan sekä sen organisaatioiden ja päätöksentekijöiden tulee kannustaa, tukea ja ohjata yksilöitä ja yhteisöjä liikunnalliseen ja terveelliseen elämäntapaan.”

Sosiaali- ja terveysministeriö & Opetusministeriö

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 • Neuvonta- ja palveluverkosto ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä.
  Ikäneuvotyöryhmän muistio.
  (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:24)

 Tutustu myös