Hae Voimaa vanhuuteen -kunnaksi!

Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään hyvää vanhuutta terveysliikunnan keinoin. Hakuaika Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan on 1.9.–30.11.2018 ja tieto valinnasta julkaistaan joulukuun lopulla.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmeksi vuodeksi maksuttoman mentoroinnin, joka sisältää tukea alkutilanteen kartoitukseen ja kehittämissuunnitelman laadintaan, hyvien toimintatapojen käyttöönottoon, seurantaan ja arviointiin. Lisäksi kunnat saavat kuntakohtaista ohjausta, kouluttajakoulutusta eri ammattiryhmien ja vertaisten paikalliseksi kouluttamiseksi, terveysliikunnan ja -neuvonnan materiaalia (pääasiallisesti verkkoversioina) sekä Voimaa vanhuuteen – yhdessä oppimisen verkostot. Työ toteutetaan kunnissa julkisen sektorin, järjestöjen ja ikäihmisten yhteistyönä. Tutustu videoon Voimaa vanhuuteen -työn poikkisektorisesta työtavasta ja oppaaseen ohjelman toimintamallista.

Mentoroinnin tuella kunnissa löydetään liikuntapalvelujen ulkopuolella olevat iäkkäät ja lisätään heille soveltuvaa voima- ja tasapainosisältöistä ryhmäliikuntaa, liikuntaneuvontaa ja ulkoilua. Kohderyhmänä on kotona ilman koti-/hoivapalveluja asuvat iäkkäät (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeuksia. Päättäjä: Millainen elämä Martille?

Kunnan panos kehittämistyölle

Ohjelmaan haku edellyttää kunnanhallituksen tai lautakunnan päätöstä, aiesopimuksia järjestöjen kanssa sekä poikkisektorisen yhteistyöryhmän perustamista. Lisäksi kunnat sitoutuvat kolmivuotiseen toiminnan seurantaan, arviointiin ja raportointiin. Ohjelmaan eivät voi hakea kunnat, jotka ovat olleet aiemmin mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. Sen sijaan Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi –kärkikunnat voivat olla hakijoina.

 Kunnille ei myönnetä erillistä rahoitusta. Kuntien kannattaa varata henkilötyöpanosten lisäksi varoja mm. julkisen sektorin yhteyshenkilöiden ja järjestöjen vapaaehtoisten koulutuksiin liittyviin matka- ja majoituskuluihin, paikallisten koulutusten toteuttamiseen ja liikuntatilojen kustannuksiin.

Haun eteneminen ja toteutus

 • Hakuaika on 1.9.–30.11.2018.
 • Sähköinen hakulomake, johon liitetään skannattuina PDF-tiedostoina
  • kunnanhallituksen/ lautakunnan päätös
  • vapaamuotoiset aiesopimukset järjestöjen kanssa. Esimerkki sopimuspohjasta
  • täytetty allekirjoituslomake
  • muu keskeinen asiakirja
 • Päätös ohjelmaan hyväksytyille kunnille lähetetään sähköpostitse joulukuun 2018 lopulla.
 • Lopullisen kuntavalinnan tekee Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelman johtoryhmä.

Valintakriteerit

 • Kunta/ yhteistoiminta-alue ei ole aiemmin kuulunut mentorointiohjelmaan.
 • Kunnan väestöennuste painottuu iäkkäisiin.
 • Kunnanhallitus tai lautakunta on tehnyt päätöksen ohjelmaan hakemisesta.
 • Kunta on tehnyt aiesopimuksia erityyppisten järjestöjen, kuten kansanterveys-, liikunta- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa Voimaa vanhuuteen -työn toteuttamiseksi.
 • Kunta on nimennyt poikkisektorisen työryhmän, joka ottaa vastuulleen Voimaa vanhuuteen -työn etenemisen. Ryhmässä on edustajat liikunta-/vapaa-aika-, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri- ja sivistystoimesta sekä järjestöistä.
 • Julkisen sektorin hallintokunnat nimeävät kukin yhden ja järjestökenttä kaksi henkilöä, jotka sitoutuvat toimimaan yhteyshenkilöinä Ikäinstituuttiin.

Mentorstöd på svenska

Mentorstödet kan också ske på svenska. I stödet ingår kommunspecifik handledning, ett brett skolningsprogram och redskap för utvecklingsarbetet. Materialet finns delvis på svenska, men skolningen är i huvudsak på finska.


Lisätietoja

ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari, etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi
Information på svenska: planerare Minna Säpyskä-Nordberg, fornamn.efternamn@ikainstituutti.fi

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona vielä itsenäisesti asuvien, mutta toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia. Ohjelma tarjoaa käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Toiminta toteutetaan järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten yhteistyönä. Ohjelma tuetaan Veikkauksen tuotoilla.