Siirry sisältöön

JIK

Asukasluku:

Ilmajoki: 12 022
Jalasjärvi: 8 071
Kurikka: 14 395
Yhteensä: 34 488
Lähde: Sotkanet 31.12.2012

75 vuotta täyttäneitä:

Ilmajoki:  1 094 (9,1 %)
Jalasjärvi: 912 (11,3 %)
Kurikka: 1 598 (11,1 %)
Yhteensä: 3 604 (10,4 %)

Yhteyshenkilöt:

Hanna Leskelä /Ensio-projekti
hanna.leskela@jikky.fi
Puh 044 550 2627

Reetta Kananoja /Ensio-projekti:
reetta.kananoja@jikky.fi
Puh 044 790 2300

Keskeiset Voimaa vanhuuteen -toiminnot kunnassa

Ensio-projekti

JIK-kunnat pääsivät mukaan Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 2010. Tällöin JIK:issä perustettiin myös Ensio -Ensiote Ikääntymiseen kehittämisprojekti. Projektissa on kaksi työntekijää, avopalveluohjaaja ja fysioterapeutti. Heidän tehtävänä on ikäihmisten ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen ja hallinnointi yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Yhteistyössä on voimaa!

JIK- alueella tavoitteena on ikäihmisten ennaltaehkäisevään työhön ja palveluihin panostaminen. Poikkihallinnollinen yhteistyö sekä verkostoituminen ja jalkautuminen eri sektoreille kuten kuntien hyvinvointityöryhmiin, järjestöihin sekä yhdistyksiin on tuottanut paljon hyviä ideoita ja käytänteitä. Yhteistyöllä on saatu isoja massoja liikkeelle sekä eri sektorit toimimaan yhdessä ikäihmisten hyväksi. Tämä on näkynyt esimerkiksi tapahtumina, tempauksina, ryhminä, koulutuksina, luentotilaisuuksina ja vierailuina.

Kunnon Hoitaja- toimintamalli

JIK- kunnissa kaikki vanhustyötä tekevät; kotihoidon, asumispalveluiden sekä vuodeosastojen hoitajat koulutetaan Kunnon Hoitajiksi vuosien 2012-2014 aikana. Koulutuksen tavoitteena on toimintakykyä edistävän ja tukevan työotteen vahvistuminen mm. toimintakyvyn arvioinnin sekä voima- ja tasapainoharjoittelun keinoin. Hoitajat saavat tietoa iäkkään voimavaroista sekä taitoja liittää liikkuminen ja liikunta osaksi omaa työnkuvaa.

Koulutuksen positiivisia vaikutuksia on jo näkyvissä. Varastotiloista on tehty jumppa- ja liikuntatiloja. Työntekijät ovat askarrelleet asiakkailleen erilaisia jumppavälineitä mm. käsipainoja. Jumppatuokioita on lisätty viikko-ohjelmiin, ulkoilua on tehostettu lähes joka yksikössä. Vuodeosastoille on perustettu kuntohuoneita potilaiden motivoimiseksi ja liikkeelle saattamiseksi. Hoitajat ovat kokeneet koulutuksen motivoivana ja tarpeellisena. Varmuus liikunnan ohjaamiseen on kasvanut ja kynnys esimerkiksi ryhmien ohjaamiseen on madaltunut.

Kunnon Lääkäri -toimintamalli

Hoitajien koulutuksen myötä tarve lääkäreiden kouluttamisesta on noussut ajankohtaiseksi. JIK ky on yhteistyössä Voimaa Vanhuuteen -ohjelman kanssa suunnittelemassa ja järjestämässä lääkäreille Kunnon Lääkäri -koulutusta, jonka tarkoituksena on selkiyttää lääkäreiden roolia kuntoutuksessa ja ikäihmisten liikkumisen edistämisessä. Tavoitteena on lisätä tietämystä voima- ja tasapainoharjoittelusta ja sen vaikutuksista ikäihmisten toimintakykyyn. Koulutus antaa uusinta tietoa kaatumisten ehkäisystä sekä lisää tietämystä liikunnan tarpeen arvioinnissa ja tunnistamisessa. Koulutus antaa myös tietoa paikallisesta ikäihmisten terveysliikunnan palveluketjusta ja siinä toimimisessa. Pilottikoulutus järjestetään 2013 keväällä kaikille JIK -alueen perusterveydenhuollon lääkäreille.

Ennaltaehkäisevä vanhustyö ja toimintakykyä edistävä työote halutaan juurruttaa koko hoito- ja palveluketjuun. Sen vuoksi JIK kyssä koetaan tärkeäksi kouluttaa hoitajien lisäksi lääkärit sekä esimiehetkin. Kunnon Esimies-koulutus on tulossa myöhemmin 2013.

Esitys: Kunnon Lääkäri kannustaa liikkumaan

Vertais Veturi -toimintamalli

JIK -kunnissa järjestetään myös koulutusta iäkkäiden liikunnan vertaisohjaajille. Koulutus on suunnattu kaikille iäkkäiden liikunnasta kiinnostuneille henkilöille esimerkiksi vertais- ja harrasteohjaajille, vapaaehtoistyöntekijöille, iäkkäiden omaisille ja läheisille sekä ikäihmisille itselleen. Koulutuksessa saadaan tietoa ja taitoja lihasvoima- ja tasapainoharjoittelusta sekä sen vaikutuksesta liikkumiskykyyn. Koulutuksen vaikutukset ovat olleet positiivisia. Kouluttautujat ovat perustaneet omia liikunta- ja harrasteryhmiä tahoilleen sekä ohjaavat mm. ikäihmisten avointa kuntosalia kukin vuorollaan.

KuntoInssi -toimintamalli

KuntoInssi on toimintakyvyltään heikentyneiden yli 70-vuotiaiden ikäihmisten fyysisen kunnon ja aktiivisen elämän edistämiseksi suunniteltu toimintamuoto. Ryhmä sisältää lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua kuntosalilla fysioterapeutin tai erityisliikunnanohjaajan ohjaamana 12 viikon ajan. Tavoitteena on lihasvoiman kasvaminen ja tasapainon parantuminen, liikkumis- ja toimintakyvyn parantuminen sekä kaatumisten ehkäisy. Harjoittelun vaikuttavuutta tutkitaan eri tasapaino- ja lihasvoimatesteillä sekä haastattelulla. Ryhmä on asiakkaalle maksuton. Kuljetus ryhmään järjestetään tarvittaessa.

Tulosten mukaan lihasvoima- ja tasapaino ovat parantuneet harjoittelun myötä lähes kaikilla osallistujilla. Subjektiiviset tuntemukset ovat olleet positiivisia: Apuvälineistä on voitu luopua tai siirtyä kevyempään. Päivittäisten toimintojen on koettu helpottuneen. Ryhmä on koettu voimaannuttavaksi ja virkistäväksi, sekä uusia ystävyyssuhteita on solmittu. Ryhmästä ohjataan jatkoharjoitteluun.

Posteri: JIK-alueella voimaa vuosiin kunto-inssillä

Hyvinvointipäivät 75-toimintamalli

75-vuotiaiden hyvinvointipäivä on JIK ky:ssä suunniteltu ennaltaehkäisevä toimintamalli iäkkäiden terveyden edistämiseksi. Kaikille 75-vuotta täyttäville lähetetään edellisenä vuonna postitse kysely psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen tilanteen kartoittamiseksi. Kyselyn palauttaneet saavat kutsun hyvinvointipäivään, jossa tehdään moniammatillisen tiimin toimesta kokonaisvaltainen fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen tilanteen kartoitus. Yhteen päivään osallistuu viisi henkilöä, mikä edistää myös sosiaalista kanssakäymistä. Päivän lopuksi on luentoja terveellisestä ruokavaliosta ja elintavoista sekä liikunnan suotuisista vaikutuksista terveydelle. Lopuksi jumpataan fysioterapeutin ohjaamana

Heille, jotka syystä tai toisesta estyvät osallistumasta päivään, pyritään tekemään ennaltaehkäisevä kotikäynti, jonka tarkoituksena on kartoittaa kokonaisvaltaisesti elämän ja toimintakyvyn tilanne.
Ikäihmisten neuvontapalvelut

Neuvontapalveluiden kehittäminen JIK -kunnissa alkaa vuonna 2013. Tarkoituksena on luoda toimiva, kattava ja jokaisen tavoitettavissa oleva neuvontapalveluiden malli, jonka tavoitteena on edistää ja tukea ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Neuvontapalveluiden kohderyhmää ovat ikäihmiset, heidän omaisensa sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö. Pilottimallin kokeilu on aloitettu Jalasjärvellä 2012.

Jalasjärven vuosikatsaus 2012
Ilmajoen vuosikatsaus 2012
Kurikan vuosikatsaus 2012

Vuosikatsaukset 2013:

Ilmajoki
Jalasjärvi
Kurikka

Tietoa päättäjille 2014:

Liikuntaryhmissä tuplasti osallistujia Jalasjärvellä

Ikäihmiset liikkuvat ryhmissä Ilmajoella

Kurikka – Ikäihmisille lisää liikuntaryhmiä